Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONG EN GESCHIEDENIS.

Waar, wanneer en hoe de Vrijmetselarij is ontstaan is niet met zekerheid te zeggen. Haar oorsprong verliest zich wellicht in de grijze oudheid, maar van een doorloopenden ontwikkelingsgang is te haren aanzien geen sprake. Vele — vaak omvangrijke — werken zijn over haar geschreven om haar ouden oorsprong aan te toonen, maar onomstootelijke bewijzen daarvoor zijn tot nu toe niet geleverd kunnen worden.

Sommigen beweren, dat de Vrijmetselarij de rechtstreeksche afstammelinge is van oude mysteriën; anderen meenen haar oorsprong te kunnen vinden in de Orden van de Tempelridders, weer anderen zoeken haar ontstaan in het genootschap der Rozekruizers of meenen, dat zij is voortgekomen uit de Bouwgilden en Broederschappen der middeleeuwen.

Men ziet hieruit, dat de meeningen nogal uiteen loopen en juist deze verscheidenheid is wel het beste bewijs, dat omtrent den oorsprong der Vrijmetselarij niets met zekerheid is te zeggen.

Zonder twijfel is het waar, dat in vele oude geschriften (o.a. sommige Heilige boeken) punten van overeenkomst met symbolen en opvattingen van Vrijmetselaren zijn te vinden en hierdoor wint de veronderstelling veld, dat er in oer-oude tijden een bepaalde geestesgesteldheid, overeenkomende met die der Vrijmetselarij, is geweest. Evenwel is het even goed mogelijk, dat de beoefenaren der Vrijmetselarij deze symbolen en opvattingen eerst later hebben overgenomen en in hun stelsel hebben verwerkt.

Nu moge het voor velen belangwekkend zijn geschiedkundige navorschingen te blijven doen om een zeer ouden oorsprong wetenschappelijk te kunnen aanwijzen, overheerschende beteekenis kan daaraan toch niet worden toegekend, omdat een historische

Sluiten