Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERKWIJZE EN ORGANISATIE.

Zooals reeds eerder vermeld, arbeidt de Vrijmetselarij in loges, d.z. plaatselijke vereenigingen van Vrijmetselaren.

Elke loge is volledig autonoom, uit den aard der zaak echter gebonden aan de wetten en besluiten van het Grootoosten, het grootere organieke verband.

Een loge wordt bestuurd door een aantal uit haar midden gekozen leden.

Op gezette tijden komt de loge bijeen.

Er valt te onderscheiden Tempel-arbeid en Voorhof-arbeid. Tempel-arbeid bestaat doorgaans uit de plechtige aanneming van nieuwe leden, bevordering van leden tot een hoogeren graad, viering van ons jaarfeest St. Jan (op of omstreeks 24 Juni) of uit andere plechtige herdenkingen.

Voorhof-arbeid bestaat in het bespreken van ritualistiek, symboliek, van religieuse, philosofische, maatschappelijke of economische onderwerpen, ingeleid met een voordracht of, zooals het in ma^onnieken stijl heet, met een „Bouwstuk". Ook worden in den Voorhof de interne aangelegenheden der loge of der Orde besproken.

Tot de jaarlijksche algemeene vergadering, welke wordt gehouden in het Ordegebouw (geschenk van Prins Frederik) te 's Gravenhage, vaardigt elke loge eenige harer leden af. Aldaar worden de belangen der geheele Orde besproken en eventueele besluiten genomen.

Aan het hoofd der Orde staat de Grootmeester, terzijde gestaan door de overige leden van het Hoofdbestuur.

Sluiten