Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwing van de politiek een volger van Macchiavelli, en in zijn „Magorum Daemonomania", geheel tegen den geest van Ficino in, een verdediger der heksenprocessen geweest. In het, klaarblijkelijk door J. J. Müller in 1685 geschreven „De tribus impostoribus", is de tolerantie tegenover den godsdienst even duidelijk als bij Bodin.

§ 6 - Engeland

John hertog van Worcester had reeds in Florence de lezingen van Argyropoulos bijgewoond en vertoefde dus vóór 1471 te Florence. Later zijn waarschijnlijk wel meerdere Engelschen gevolgd, die door den roem van de Italiaansche hoogescholen werden aangelokt. Hun namen kennen wij echter niet. De eersten, die Florence bezochten in de dagen, dat Ficino's invloed op zijn hoogtepunt stond, waren William Grocyn en Thomas Linacre.1 Zes jaren hebben zij beiden in Italië vertoefd, van 1485-1491. Linacre heeft te zamen met de kinderen van Lorenzo het onderwijs genoten van Poliziano en Chalcondilas. Onbekend is of Grocyn en Linacre ooit Ficino hebben ontmoet, doch Linacre's relatie met het hof der Medici doet zulks wel vermoeden. Grocyn heeft, te Oxford teruggekeerd, in 1501 lezingen gehouden over den Areopagiet, en de kritiek van Lorenzo Valla op de echtheid van de geschriften van Dionysius als juist erkend. Linacre was medicus en vertaalde o.a. een astronomisch werk van Proclus. Wellicht zijn hier enkele sporen, die op in Florence gewekte belangstelling wijzen. Zeer duidelijk is de invloed van Ficino te bemerken bij een geestelijke van de Engelsche Kerk, die ook in Oxford lezingen heeft gehouden, John Colet.

John Colet werd in 1466 geboren als zoon van Sir Henry Colet, die meermalen Lord Mayor van Londen is geweest. Hij was de oudste van 22 kinderen die aan Sir Henry en zijn vrouw werden geboren, doch hij was de eenige, die rijperen leeftijd heeft bereikt. Reeds vroeg werd hij student te Oxford, waar zijn buitengewone begaafdheid hem een schitterende loopbaan waarborgde. Aanvankelijk voor de rechten bestemd koos hij uit eigen overtuiging de theologie als studievak. In de jaren 1493-1496 maakte hij een reis door Italië, en bezocht in 1497 de Parijsche universiteit. Met welke menschen hij daar in aanraking kwam is ons onbekend, daar wij van zijn vroegere leven niets weten, buiten hetgeen Erasmus in een brief aan Jodocus Jonas daarover heeft medegedeeld.® Terstond na zijn thuiskomst

» Seebohm, Oxf. Ref., p. 14, 85. Voor den duke of Worcester, zie boven blz.

27 noot 1. . , ,

5 Colet's jeugdleven door Er as mus beschreven in een brief aan Jodocus Jonas

Sluiten