Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heven: „Voor den mensch wel de vrijheid, maar hij was aan de overheid gehoorzaamheid verschuldigd". Het gevolg daarvan was een onderlinge strijd gedurende eenige eeuwen van families en steden tegen elkaar en zelfs van volken tegen hun vorsten.

Schnaase zegt in verband met het recht van den leenheer: Die compacte eenheid der volken verdwijnt; en daarvoor in de plaats komt een groot aantal persoonlijke afhankelijkheden, waarvan natuurlijk de economische verhoudingen de oorzaak waren. Deze twisten hadden weer een reactionairen drang tengevolge naar vrije genootschappelijke vereenigingen, een drang, die met den geestelijken stand begon. En zoo ontstond met goedvinden der kerk het monnikswezen en het krijgszuchtige ridderdom, die dezen geest met dien van het Christendom trachtten te verzoenen. En onafhankelijk daarvan werden, in onderling bondgenootschap van verschillende steden, de gilden gesticht. Merkwaardig is nu het verschijnsel, dat bij gebrek aan eenheid in de veelvuldige levensuitingen toch, tengevolge van het Christendom als cultuurwaarde, de bouwkunst met haar belangrijke scheppingen begon. Want deze kunst komt nu als aesthetische verschijning der maatschappelijke idee, ook in verband met de andere beeldende kunsten, op het voorste plan te staan, omdat de maatschappelijke cultuur zich volgens de Romeinsche overlevering ontwikkelde. De nieuwe Germaansche geest schiep nu twee bouwstijlen, als openbaring der religieuze maatschappelijke idee, waarvoor de Romeinsche basilika aan den Christelijken tempel tot voorbeeld strekte.

Sluiten