is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 3.

COSTITIIZIONI GENERALI DELLA MASSONERIA IN ITALIA, discusse ed approvate dall' assemblea costituente del 1899. Roma (palazzo

Giustiniani) 19ÜU. p. 48.

VERTALING:

Art. 134. Het is verboden boeken, die betrekking hebben op ritueële onderwerpen, uit te geven zonder verlof van de bevoegde hoogere overheden. Art. 135. Het is zoowel aan de Loges als aan de afzonderlijke Broeders, van welken graad of rang ook, behoudens de Grootmeester en de hoofden van riten, verboden, om welke reden en op welke wijze ook, in de profane wereld te veropenbaren: stukken, akten, circulaires, brieven, officiëele of officieuze geschriften, die de Vrijmetselarij raken, tenzij er tevoren uitdrukkelijk schriftelijk verlof van den Grootmeester voor verkregen is.

Art. 136. Elke inbreuk op deze verbodsbepalingen vormt uit zichzelve, naar gelang van het gewicht en het onderwerp der openbaarmaking, een zware of lichtere schuld, die strafbaar is in den zin der onderhavige grond¬

regelen.

Geciteerd in Ginseppe Mazzini, Gruber, p. 7-8.

Blijkens het Duitsche vrijmetselaarstijdschrift Latomia, IV, p. 134, zeide de Vz.\ Mr.\ (d.w.z. voorzittend meester, president eener loge) Vivier, aat de door magonnieke sprekers gehouden redevoeringen, alvorens ze in druk verschijnen, somtijds gewijzigd worden ; en de redactie der Freimaurer-Zeitung (geciteerd bij Eckert, der Freimaurecorden, p. 251) verklaarde eveneens, dat „het gedrukte woord scherper wordt gekeurd (geprüft) dan het gesprokene .

TEXT:

Art. 134. È proibita la pubblicazione di libri che siriferiscono adargomenti rituali senza l' autorizzazione delle rispettive autorité superiori.

Art. 135. Ê proibito tanto alle Logge, quanto ai sirigoli Fratelli di qualunque grado od ufficio, tranneal Gran Maestro ed ai Capi dei Riti, di pubblicare nel mondo profano per qualsisia motivo e con qualsisia mezzo, documenti, atti, circolari, lettere, scritti ufficiali od officiosi, attenentisi alla Massoneria. se prima non ne abbiano ottenuto per iscritto formale licenza del Gran Maestro.

Art. 136. Qualunqueinfrazione aquesti divieti costituisce per sè sola, seconde l' importanza e 1' oggetto della pubblicazione, una colpa grave o lieve, punibile a sensi delle presenti Costituzioni.

Een andere moeilijkheid in het bestudeeren van de magonnieke en anti-magonnieke litteratuur is de enorme omvang, dien ze geleidelijk heeft gekregen. De Bibliographie van Wolfstieg vermeldt meer dan 43.000 nummers, waarvan het overgroote deel alleen voor ingewijden bestemd en niet in den vrijen boekhandel verkrijgbaar is.