is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook van andere zijde wordt de verbintenis van de filosofische Rozenkruisers met de bouwgilden erkend.

Reeds het in 1638 door Henry Adamson uitgegeven werk The Muses' Threnodie houdt blijkens Gould1) de woorden in: „Wij zijn broeders van het Rozenkruis en hebben he(f paswoord der metselaars":

For we are Brethern of the Rosie Cross,

We have the Mason word and second sight.

Nog een bewijs, dat Rozenkruisers zich in de oude gilden als eereleden nestelden, ligt in de mededeeling van Gould2), dat tot deze honoraire gildebroeders o.a. behoorde sfv Robert Moray, die een warm beschermer was van Thomas Vaughan, den bewerker der Engelsche vertaling (1652) van de bekende Rozenkruisersgeschriften Fama en Confessio Fratemitatis.

No. 29.

♦JAARBOEKJE VOOR NED. VRIJMETSELAREN, 5891, p. 114. 119:

TEXT: TRADUCTION:

^nr\ E?9ej*nd werd... in 1645... een En Angleterre, on fonda,... en 1645...

„Onzichtbaar of Philosophisch Col- un „Collége Invisible ou Philoso-

legie opgericht, dat te Londen verga- phique", qui tenait ses réunions a

„ - Londres...

d 1 oor Haafc* herkomstig uit de ... Théodore Haak, originaire du Palati-

Paltr, en de groote Bouwkunstenaar nat. et le grand architecte Chris tophe

Christoph Wren traden toe en ver- Wren s'y affllièrent et réunirent les

bonden de Yorker Bouwloges... met dit loges constructrices de York... a

Gezelschap.... cette Société...

Nu dient men te weten, wat Thory voorzichtig verzwijgt, dat Elias Ashmole een beoefenaar van de alchymie was niet alleen, maar dat hij zelfs als auteur op dit gebied is opgetreden. Gould3) noemt onder zijne „hermetische" werken met name zijn in 1658 verschenen Way to Bliss, eene verhandeling over den Steen der Wijzen.

Christopher Wren, van wien hier sprake is, behoorde ook tot de Rozenkruisers. Gould deelt mede,4) dat hij leerling was van den bekenden alchymist en Rozenkruiser Peter Stahl, van Straatsburg.

Zoo schreed men de XVIIde eeuw uit en de XVIIIde in.

eest men nu den aanhef van blz. 11 en daarna citaat no. 15 nog eens ja,

, i.1®1 m®n' hLoe natuurlijk verloop de vorming der moderne Vrijmetselarij in 1/17 gehad heeft. '

') A concise History oj Frecmasonry, p. 77.

*) Idem, zelfde bladzijde.

*) Idem, zelfde bladzijde.

«) Idem, p. 77-78.