is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want dat de geheime leer der Egyptische priesters, ook lang na de verdwijning van dit korps zelf, is blijven voortleven, is aan geen twijfel onderhevig. De pi asters van Thebe en Memphis hadden de alchymie o. m. onderwezen aan de Grieken, met name ook aan de Grieksch-filosofische school te Alexandrië,1) en men weet, dat de Joodsch-filosofische school te dier plaatse daar nauwe betrekkingen mee onderhield. Zoo wordt de inwerking van alchymistische stellingen in de Alexandrijnsche school der vergriekschte Joden, in het vorig hoofdstuk geschetst, volkomen verklaarbaar.

Ook aan de Arabieren is, bij hun opdringen in het Oosten, de alchymie bekend geworden, en zij hebben ze hunnerzijds door diepgaande studiën tot nieuwep opbloei gekweekt, zoodat zij ze in Spanje brachten, waar in de VlIIste eeuw zekere Jaffar of Djeber, te Sevilla, zich als alchymist een groote faam verwierf.

Gelijk gezegd ging de alchymie gewoonlijk met zekere cultus-practijken gepaard, en zoo kan men bij een der klassieke historieschrijvers van de Vrijmetselarij lezen:

No. 63.

♦GESCHIEDENIS DER IN WIJDINGEN, Oliver, Holl. uitgaaf, p. 20.

TEXT: TRADUCTION:

Men verzekert..., en waarschijnlijk On assure.,., et probablement non

met eenige waarheid, dat zoowel in sans quelque fondement, que sous le

Griekenland als in Rome, zelfs nog prétexte de réunions amicales, les ini-

verscheidene eeuwen na de opstanding tiations furent célébrées tant en Grèce

van Christus, de plegtigheden gevierd qua Rome, mêmeplusieurssièclesencore

werdem onder het voorwendsel van après la résurrection du Christ. Psellur

vriendschappelijke tezamenkomst. Psel- dit qu'elles furent célébrées a Athènes

lus zegt, dat ze in Athene nog gevierd jusqu'au cours du huitième siècle, et

werden tot in de achtste eeuw, en wij des écrits des Bardes de ce temps-la

kunnen uit de geschriften der Barden on peut conclure avec une certitude

van dien lijd met genoegzame zekerheid satisfaisante qu'elles furent fêtées en

opmaken, dat zij in Wales en Schot- Galles et en Ecosse même dans le

land nog gevierd werden tot zelfs in douzième siècle encQre de 1'ère chré-

de twaalfde eeuw der Christelijke jaar- tienne.

telling.

Andere magonnieke schrijvers verzekeren, dat er nog veel later sporen van

deze geestesrichting in West-Europa te vinden zijn. Volgens Br.". Schneider2), in het Neue Journal fiir Freimaurer, I, 4, § 481 bestond nog in 1725 het genootschap der Culdeeërs, in Engeland Culdees genoemd („Colidéens," zeggen

l) Dictionnaire historique, De Feller,I, 1. v. „Alchimie."

') Geciteerd in La Franc-Maqonnerie, Onclair p. 168.