is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit dit feit der zedelijke eenheid van de Vrijmetselarij over de gansche wereld vloeit vanzelf voort hare zedelijke verantwoordelijkheid als geheel voor alle daden van beteekenis, die door belangrijke afdeelingen van haar Verbond worden gesteld, in zooverre die daden bij de overige mag.", grootmachten geen uitdrukkelijke afkeuring vinden.

Op dit punt bestaat veel misverstand. Het is eene geliefde tactiek van mac.'. apologeten, de verantwoordelijkheid te verzaken voor datgene wat in andere landen plaats grijpt en afkeuring vindt in het eigen land waar de begrippen nog niet genoeg gevorderd zijn om het bijval te doen vinden. Als bijv. de Vrijmetselarij in Brazilië en Portugal den monarchalen regeeringsvorm door den republikeinschen verving, ontbrak het in de dynastieke landen van Europa niet aan mac.'. stemmen om er nadruk op te leggen, dat er geen formeele eenheid in de Vrijmetselarij bestaat, dat elke mac.'. Grootmacht zelfstandig en dus voor hare eigen daden verantwoordelijk is, zoodat deswege aan de Vrijmetselarij in andere landen geen verwijt kan worden gemaakt Hoe onjuist deze opvatting is. blijkt wel hieruit, dat, toen Paus Leo XïII de Vrijmetselarij in zijn encycliek „Humanum genus" van 1884 nogmaals veroordeeld had en daarbij o. m. had gewezen op strevingen, die zich meer speciaal in de Latijnsche Vrijmetselarij naar buiten openbaren, de Angelsaksische Vrijmetselarij het ontoepasselijke dier afkeuring op haarzelve wilde betoogen doch door den voornaamsten woordvoerder dier Angelsaksische Vrijmetselarij zelf als volgt werd terecht gezet:

No. 144.

OFFICIAL BULLETIN, 1885, VII, p. 29, Alb. Pike:

TEXT: VERTALING:

When the journal in London which Toen het Londensche blad, dat over

speaks of the freemasonry of the G. de vrijmetselarij van de Engelsche

L. of England, deprecatingly protested Grootloge spreekt, minachtend be-

that the English Freemasonry was tuigde, dat de Engelsche Vrijmetselarij

innocent of the charges proferred by onschuldig was aan hetgeen de Pau-

the Payal Buil against Freemasonry, selijke bul de Vrijmetselarij ten laste

when it declared that English Free- legde, — toen het verklaarde, dat de

masonry had no opinions political or Engelsche Vrijmetselarij geen politieke

religious, and ihat it did not in the of godsdienstige richting voorstaat, en

least degree sympathize with the loose dat het allesbehalve sympathiseerde

opinions and extravagant utterances met de uitzonderlijke begrippen en

of part of the Continental Freemason- buitensporige uidatingen van een deel

ry, it was very justly and very con- der Vrijmetselarij op 't (Europeesche)

clusively checkmaled by the Romish vasteland, — toen werd het zeer juist

Organs with the reply, 'It is idle for en doorslaande vastgezet door de

you to protest. You are Freemasons Roomsche oers met het antwoord: