is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prof. Bolland heeft van dit citaat (reeds verschenen in Pro en Contra Vrijmetselarijl) gewag gemaakt in rijn geschrift De Vrijmetselarij voorheen en thans, en dit gaf Br.-. Klaver2) aanleiding om het voor te stellen, alsof Br/. Tempels heel iets anders zou gezegd hebben. Schrijves dezes biedt Br.*. Klaver honderd gulden aan voor een door dezen aan te wijzen liefdadig doel, indien schr. niet in staat is hem het bovengenoemd werkje van Br.'. Tempels over te leggen met het citaat ter aangehaalde plaatse, — mits Br.*. Klaver zich bereid verklaart, zijnerzijds eenzelfdé bedrag te schenken voor een door schr. te bepalen doel, indien schr. dit bewijs wèl zou kunnen leveren.

Kan het anders, of zulk samentrekken in één persoon van alle bevoegdheid! het recht tot voorstellen van dingen, die hem aangenaam, de macht tot tegenwerken van zaken, die hem onwelgevallig zijn, moet op den duur de geestkracht en den lust tot initiatief bij de leden verslappen, dooddrukken zelfs, indien de betrokken voorzitter, in stêe van met buitengewone gaven behept te zijn, onderscheidenlijk wat betweterig of zelfs heerschzuchtig is aangelegd ? Niet overal vindt men uitgelezen naturen; ook niet onder allen, die voor het presidium van een plaatselijke Loge in aanmerking komen, en zoo Kan men zelfs een mag.', auteur als Findel de klacht hooren aanheffen;

No. 197.

♦LEERBOEK DER VRIJMETSELARIJ, Findel (Ned. uitgaaf) p. 128.

TEXT : TRADUCTION:

Wij kennen Loges, waar het geheele II y a des Loges, oü toute la vie se leven in den Voorz.'. Mr.~. bestaat;— concentre dans le Maitre-en-Chaire; hij is de alpha en de omega, hij is il y est le commencement et la fin, het bewegende en besturende ele- 1'élément moteur et directif; ce qu'il ment; wat hij wil, is wet, wat hij als veut, c'est la loi: ce qu'il considère recht beschouwt, is recht. comme droit, y est le droit.

Deze toestanden komen veel meer Cette situation est de beaucoup plus frétj'oor, dan men wellicht meent. quentequ'onne serait incliné a le croire.

Van de „democratie" komt, als begrijpelijk, in zulke Loges weinig terecht. Ze zijn nog wel democratisch in naam, maar de werkelijkheid is geheel anders. Er zijn Vrijmetselaren, die ook geen moeite doen zulks te ontkennen, het feit zelfs min of meer voor alle Loges toegeven:

No. 198.

♦THE FREEMASON'S QUARTERLY MAGAZINE AND REVIEW, 1850, p. 43:

TEXT: VERTALING:

A lodge is a democracy; but no auto- Eene loge is eene democratie; maar geen crat was ever so powerfvl as the alleenheerscher was ooit zoo machtig als Master of a lodge. de Voorzitter eener Loge.

') Contra, ]ac. P. van Term, p. 28.

*) Dt Vrijmetselarij en prof. Bolland, p. 11 v.v.