is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning en Vaderland/" is de wapen- pour le Roi et la Patrie!" eest leerf kreet bij eene andere natie. Elders detelleautrenation. Ailleurson préfère:

heet het: „Voor troon en altaar" pour le tróne et 1'autel"

De nationaliteit, die alzoo wordt ge- Une nationalité exploitée de la sorte,

exploiteerde is een vloek, een ergernis est un fléau, un scandale a 1'homme

voor den vn\en man, een vooroordeel Hbre, un préiuoé des nlus fatak • *11a

van het noodlottigste karakter; zij kan ne peut

niet in den geest vallen van hen, die au cosmopolitisme...

naar wereldburgerschap streven . . .

Deze woorden zijn ontleend aan een artikel van Br.-. J. F. Jansen, te Harlingen.

Toch neme men de theorie ook hier niet te strak. Ook hier is de practiik wel in strijd met de woorden. Een anecdote:

F- Lieftinck. een der Gr/. Off.\ van de Ned. Vrijmetselarij, was in 1881 te otockholm in internationaal gezelschap; de „Wacht am Rhein" werd er gespeeld, en dit gaf epn nevenbuur van den Hollandschen bezoeker aanleiding tot mmder waardeerende opmerkingen over de onbekendheid van Nederlands volkslied. In de pauze ging Lieftinck naar den kapelmeester. Bij de hervatting van het concert heft het orkest het „Wien Neêrlandsch bloed" aan. „En de Hollander staat op, hij alleen onder al die honderden, en neemt eerbiedig zijn hoed af. ) — Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan.

Ook in oorlogstijden, als de vaderlandsche gevoelens zelfs in die harten, waar ze onder een taaie laag van theoretisch eendenkroos verzonken liggen, door de taaie korst opkoken, ziet men de natuur gaan boven de leer. In 1870 gaven tien Panjsche Loges een dagvaarding uit tegen Br/. Wilhelm I, koning, en Br.. briednch, kroonprins van Pruisen, wegens ma?/, eedbreuk. In 1914

Ï3EÏ?« t'' FraT*e ,en Engere ma?., Grootmachten chauvinistische anathema s tegen de Duitsche Vrijmetselarij.

Voor een cosmopolietische wereldrepubliek is de wereld, en zelfs de mac •

wereld, zeker nog niet rijp! #

* *

*

Thans mogen enkele korte aanstippingen volgen, voldoende om aan te toonen f3, ' baar revolutionnair beginsel en haar voorkeur voor den republikeinschen boven den monarchalen regeeringsvorm betreft, de Vrijmetselarij hare eer niet allerwegen verzaakt maar ze integendeel bij zeer belangrijke gelegenheden metterdaad toegepast heeft.

In sommige mag/, geschriften kan men nog altijd de ontkenning aantreffen

voh uu f16 '?e9e9even daadzaak, dat de Groote Fransche Revolutie

voltrokken is met medewerking van de Vrijmetselarij, en zelfs door deze is

') De Hollandsche Revue, 25 Juli 1917.