is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET EINDDOEL DER VRIJMETSELARIJ

Evenals elke sterke, internationale, zich van haren omvang en kracht bewuste organisatie, tracht de Vrijmetselarij zich eene steeds uitgebreider machtspositie te scheppen.

Zij gaat daarbij uit van het denkbeeld, dat zij het goede voorheeft, dat een algemeene toepassing van hare begrippen slechts tot welzijn kan strekken van degenen, die, willens of onwillens, onder de vigeur ervan worden gebracht. De Vrijmetselarij acht zich de model-organisatie bij uitstek en houdt zich diep overtuigd, dat de wereld er slechts gelukkiger op kan worden, naargelang ze in meer uitgebreide mate zich hervormt naar het model der Orde als oer-type. ,,The lodge is to be a type of the wocld : „de Loge moet het model voor de wereid zijn , verklaarde een aanzienlijk Angelsaksisch vrijm.'.-orgaan1). En in de Romaansche landen oordeelt men al niet anders :

No. 288.

ENCYCLOPÉDIE MAQONNIQUE» Chemin-Dupontès, II, p. 38 :

TEXT: VERTALING :

La Franc-Magonnerie est en tout un De Vrijmetselarij is, in haar geheel excellent modèle de ce que la société genomen, een uitstekend model van devrait être, pour le bonheur de tous wat de maatschappij diende te zijn om et de chacun. elk en een-iegelijk tot geluk te strekken.

Geciteerd in la Franc-Ma(onnerie contemporaine, Onclair, p. 256.

En Cassard2) noemde de Vrijmetselarij cuna y modela de las demés sociedades „oorsprong ®n model der overige maatschappijen".

Het ligt niet in de bedoeling der Vrijmetselarij rustig het cogenblik af te wachten, tot de profane wereld zelve ooit tot de erkentenis komen zal, dat zi] niet beter kan doen dac zich geheel op maq.'. leest te schoeien. Ze beoogt zelve de wereld hare „blijde boodschap" te brengen, ze te evangeliseeren volgens aar standpunt. Masons are intended to take part in the regeneration of the human race ): „Het is welverstaan, dat de Vrijmetselaars deel moeten nemen aan net werk der wedergeboorte van het menschdom."

Zóo heeft de Loge het altijd begrepen. In de eerste eeuw van haar bestaan neert ze zich, voorzichtiglijk, want het nationaliteitsgevoel was vooral toenmaals nog zeer sterk, weinig over haar universeel doel uitgelaten. Maar

3 Swïïrr&^Vï90- '■p- "•

») l-reemasons Chronicle, 1900, II, p. 3 ; gecit. tij Gruber, Cath. Encyclopcdia, IX, p. 778.