is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met hoe geheel andere oogen beschouwt degene, die midden in het gewoel van den wereldoorlog dit geschrift nog eens herleest, deze bladzijden! Er klinkt waarlijk een profetische toon uit. Thans ziet hij, dat degeen, die in 1899 dat vlugschrift schreef (de vertaling verscheen in 1900) waarlijk een kijk gehad heeft op hetgeen anderhalf dozijn jaren later in volle gebeuren zijn zou. Daarin wordt gezegd, dat de strijd van Amerika tegen Spanje slechts een voorbereidend gevecht is geweest tot den grooten strijd, die komen gaat,') dat evenzoo de Dreyfus-zaak geweest is een ordening van krachten3); dat geïsoleerd staande lichamen van Magons „het komend universeel conflict voorbereiden" 3); dat van den koninklijken grootmeester der Engelsche Vrijmetselarij (Eduard VII) een meer doortastend optreden verwacht wordt4); dat de Vereenigde Staten een leidend aandeel zullen nemen in den strijd6); dat de Europeesche naties, die zich door de reactie laten beïnvloeden, dezelfde vernedering als Spanje zullen ondergaan6); dat de wereld waarschijnlijk „door een zee van bloed (zal) moeten waden"7); dat de Afrikaansche kwestie ter sprake zal komen, en de verandering der wereldkaart „reeds begonnen door de Vereenigde Staten", te wachten staat8); dat onder alle naties en volken „beschaafde of zoogenaamd wilde, de formeele Magonnerie werkzaam is als nooit te voren"9); dat ook op de medehulp van Canada en vele Zuid-Amerikaansche Staten hoop wordt gekoesterd10); dat de reusachtige combinatie der anti-reactionnaire krachten „in geenen deele... een toeval" is11); dat „het zijn deze ontzettende feiten, die dit tijdperk zoo uiterst gewichtig maken"12);, dat „met.., eensgezinde handeling... van de zijde der Magons en der weinige conscientieuse leiders van menschen en naties" het pogen „gemakkelijk een verwezenlijkt feit worden" kan '3); dat de leuze is „Herstelde Nationaliteit" u), en het einddoel is „het Beloofde Land van Universeele Broederschap"ls) „onder het... weldadige bestuur der Magonnerie" 16).

The New Age Magazine, het orgaan van het voornaamste lichaam der Vrijmetselarij volgens den Schotschen ritus, liet in den loop van dezen oorlog menige uitlating los, die onmiskenbaar wijst op het aandeel, dat de Angelsaksische Vrijmetselarij als zoodanig aan den wereldoorlog nam. Den 13 December 1917 is te Washington een vergadering gehouden van afgevaardigden van geheime genootschappen, coöperaties en onderlinge verzekeringmaatschappijen met den secretaris der schatkist, Br.". G. Mc. Adoo, teneinde te bespreken het verleenen van steun door genen aan het financieren van .den oorlog17). Denzelfden avond vergaderden de onder die afgevaardigden aanwezige mag.-, grootmeesters in den Mag.*. Tempel te Washington, teneinde te komen tot toenadering met de Fransche Vrijmetselarij18), waarmee

>) Pit en merg, bit. 3- J) t. a. p. blz. 3. ') t. a. p. blz. 15. <) t. a. p. blz. 14

•) t. a. p. blz. 5. «) t. a. p. blz. 8. 7) t. a. p. blz. 15. 8) t. a. p. blz. 5.

) t. a. p. blz. 15. ,0) t. a. p. blz. 14. ") t. a. p. blz. 16. 12) t. a. p. blz. 16.

) t. a. p. blz. 18. ><) t. a. p. blz. 13. ,s) t. a. p. blz. 5. ") t. a. p. blz. 19.

") The New Age. Jan. 1918, p. 33. ,ls) Idem, p. 34.