is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunstiger dati ooit: de geheele Angelsaksische en Romaansche, een groot deel der Slavische wereld stonden aan ééne zijde. De Vrijmetselarij had in Engeland, in Amerika, in Frankrijk en Italië een overwegenden invloed op het Staatsbestuur, — wat te Berlijn en te Weenen niet het geval was. De mag.', wereld stond als het ware tegenover de profane en „reactionnaire." Het afscheuringsbesluit der Londensche en Parijsche mag.". Grootmachten verschijnt, onder deze omstandigheden beschouwd, in een zuiver logisch licht. Herhaaldelijk heeft men Lloyd George en andere Staatslieden der Entente in hunne oorlogsredevoeringen kunnen hooren zinspelen op een „Volkerenbond", dien zij na den oorlog wenschten te zien tot stand komen. Bepalen we ons als voorbeeld tot de rede, door den Britschen (Zuid-Afrikaander) generaal Smuts gehouden op een feestmaal, den 15 Mei 1917 te Londen te zijner eere gegeven door de l^den van Hooger- en Lagerhuis, en welke door de Daily Telegraph van 17 Mei d. a. v. geroemd werd als „vervuld van zoodanige wijsheid en van zulk een politiek vernuft, dat weinige redevoeringen van onzen tijd ze kunnen evenaren."

Bij de keus tusschen de niet-officiëele verslagen der dagbladen in de Engelsche taal en de ons ter beschikking staande officiëele vertaling in de Fransche, kiezen we betrouwbaarheidshalve de laatste. We lezen erin:')

Votre système est le seul de 1'histoire, oü un grand nombre de nations ont vécu en parfaite unité, qui ait jamais réussi. On parle d'une ligue de nations, vous êtes la seule ligue de nations qui ait jamais existé; et si 1'esquisse, que je fais ici, est juste, vous allez être une ligue de nations encore plus grande a 1'avenir; et si vous êtes fidèles a vos anciennes traditions de liberté et d' autonomie, et a cette vision de votre avenir et de votre mission, qui sait si vous n'exercerez pas une influence beaucoup plus grande et beaucoup plus bienfaisante sur 1' histoire de l'humanité que vous ne 1' avez fait jusqu'ici?

Au milieu du chaos qui suivra probablement la guerre en Europe, vous paraitrez le seul système oü la liberté de travailler dans la paix a maintenu ensemble différentes nations. Vous

') Vunion britannique des nations, p. 11 — 12.

Uw stelsel is in de geschiedenis het eenige, waaronder een groot aantal volken erin geslaagd zijn in volmaakte eendracht te leven. Men spreekt van een Volkerenbond; gijlieden zijt de eenige volkerenbond, die ooit bestaan heeft, en als de schets, die ik hier omlijn, juist is, zult gij een nog grootere volkerenbond in de toekomst worden. Als gij getrouw blijft aan uw oude traditiën van vrijheid en zelfbestuur en aan dat visioen uwer toekomst en uwer taak, wie weet of ge dan ook niet een veel grooteren en veel weldadiger invloed op de geschiedenis der menschheid zult uitoefenen, dan ge tot dusver reeds hebt gedaan! Te midden der verwarring, dienaden oorlog waarschijnlijk in Europa zal volgen, zal het uwe 't eenige regeeringsstelsel schijnen, waarbij de vrijheid van arbeid-in-vrede verschillende

19