is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heureux événement pour la Ma?onnerie fran- gelukkige gebeurtenis heeten voor de Fransche gaise; nous faisons des voeux pour qu' il Vrijmetselarij; wij wenschen het alle succes obtienne tout le succes qu' il mérite. toe, dat het verdient.

Recevez T.-. C.-. F.'., 1'assurance de messen- Aanvaard, Z.-. W -. Br.-., de verzekering mijner timents fraternels. broederlijke gevoelens.

Le' Grand-Maïtre Adjt de 1' Ordre etc. De toegevoegde Gr mr. der Orde enz,

HEULLANT. HEULLANT.

A 1' hon.'. F. Rebold, etc. Aan den Eerw.-. Br.-. Rebold, enz.

Geciteerd in La Franc-Magonniric, par A. Onclair, p. 141.

Hoe, aldus komt de vraag naar het negatieve, na deze uiteenzetting van het positieve, vanzelf op, — hoe is het atheïsme van sommige onderdeden der Vrijmetselarij te passen in haar deïstisch-pantheïscisch stelsel?

Het past er heelemaal niet in, en het wordt dan ook verworpen. Niet enkel door de buiten het Fransche magonnisme staande Grootmachten, maar door Fransche Vrijmm.'. zeiven, die dieper tot de kerngedachte der Orde zijn doorgedrongên dan de talrijke groep Blauwe Vrijmetselaars, wier meerderheid het Fransche Groot-Oosten tot den voor dit zoo hachelijken stap bracht. Het is een der Fransche Loge-organen zelve (de redactie der officiëele Loge-bladen is bijna zonder uitzondering aan hooger-ingewijde BBr.\ toevertrouwd,) dat getuigde:

No. 315.

CHAINE D' UNION, aoüt 1882, p. 233 v.v.

TEXT:

La libre-pensée est tout simplement une proiestation contre .le catholicismé. Mais elle est tout a fait impuissante d fonder le nouveau code social. Elle est donc destinée a disparattre et a se fondre dans la loi nouvelle qui réunira les débris épars de notre BABEL MODERNE, pour [aire entrer la société dans une nouvelle époque organique. Ce sera, il faut Vespérer, Voeuvre de la fin du XX' siècle.

VERTALING:

De vrijdenkerij is eenvoudig een protest tegen het katholicisme. Maar ze is volslagen onmachtig om de nieuwe wetgeving der maatschappij te maken. Ze is dan ook bestemd om te verdwijnen en zich op te lossen onder de nieuwe wet, die de verspreide brokstukken van ons hedendaagsch Babyion hereenigen zal, om de maatschappij in een nieuw geordend tijdperk te doen treden. Dat zal, hopen we, het werk zijn van het einde der 20ste eeuw.

Geciteerd in la Franc-Ma(onnerie contemporaine, Onclair, p. 275-276.

De woorden zijn ontleend aan een rede van Br.-. ]. Régnier, gehouden 3 Mei 1882 te Lyon.

Verworpen alzoo het atheïsme.

Aanvaard een Godsbegrip.

Wélk Godsbegrip, daaromtrent heeft het hoofdstuk „Het Godsbegrip der Vrijmetselarij" in dit werk reeds eenig uitsluitsel gegeven.