is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leergang werd gegeven aan die candidaten die de priesters geschikt achtten, zoodat zij na afloop van hun opleiding grondig met de kennis der astrale wereld bekend en in staat waren de tot dat gebied behoorende vermogens in wakend bewustzijn te gebruiken.

De Mysteriën van Serapis.

De Tweede Graad der Egyptische Mysteriën kwam vrij nauw overeen met onzen graad van Gez.; zij werden de Groote Mysteriën of, in lateren tijd, de Mysteriën van Serapis genoemd. Apuleius geeft ons feitelijk niets van den aard van eenige beschrijving, buiten het enkele feit dat hij den graad verworven had. In de Groote Mysteriën werd het onderwijs, wat wetenschap en wijsbegeerte betreft, verder en dieper doorgevoerd. Den studeerenden werd een verdergaande leergang voorgezet, welken men wel onderzoekingen in „de meer verborgen wegen der Natuur en der Wetenschap" zou kunnen noemen. Tevens werd de studie van het leven na den dood uitgebreid tot en met de hemelwereld, de m. k. waarin allen zich moeten begeven om hun loon te ontvangen voor de op aarde verrichte goede daden. Veel van deze diepergaande kennis van het mentaal gebied werd in de Groote Mysteriën onderwezen, op dezelfde wijze ais de feiten van het astrale leven in den Eersten Graad geleerd waren, namelijk door voorstelling en dramatische uitbeelding. Het doel der Mysteriën van Serapis in het leven van den ingewijde persoonlijk was: het beheerschen van het denkvermogen1) en het oefenen van het mentaal lichaam; de door het ceremonieel ingeroepen sacramenteele vermogens hadden het versnellen van deze verstandelijke ontwikkeling ten doel.

') Zie Het Verborgen Leven in de Vrijmetselarij, Hfdst. VII.