is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geenszins den werkelijken mensch verandert, doch dat zijn aard en zijn denkwijze precies dezelfde blijven als zij vroeger waren.

De mythen van den exoterischen godsdienst van het land werden, evenals in de Egyptische Mysteriën, in de Eleusische ter hand genomen en bestudeerd. Tot de mythen welke betrekking hadden op het leven na den dood behoorde die van Tantalus, die gedoemd was in Hades eeuwig dorst te lijden. Water omringde hem aan alle kanten, doch het vloeide voor hem weg, telkens wanneer hij poogde te drinken; boven zijn hoofd hingen takken met vruchten, welke eveneens terugweken wanneer hij zijn hand er naar uitstak. Dit werd verklaard te beteekenen, dat ieder die sterft vol begeerten der zinnen van welken aard ook, zich na den dood nog vol van die begeerten bevindt doch niet in staat is er aan te voldoen.

Een ander verhaal was dat van Sisyphus, die veroordeeld was voortdurend een reusachtig marmerblok een heuvel op te rollen dat, zoodra het den top bereikt had, weer naar beneden rolde. Dit stelt den toestand na den dood voor van iemand vol persoonlijke eerzucht, die zijn heele leven heeft besteed aan het maken van plannen voor zelfzuchtige doeleinden. In de andere wereld gaat hij voort met het maken en uitwerken van plannen, doch hij bevindt steeds, juist op het punt hunner voltooiing, dat zij slechts een droom zijn. De lever van Tityus werd zonder ophouden verslonden door gieren. Dit is een zinnebeeldige voorstelling van de razende begeerte welke aan een mensch knaagt, totdat zij door lijden uitgebrand is. Op vele zulke wijzen wordt begeerte gelouterd en de mensch kan dan verder gaan tot het leven van de hemelwereld, welke het onderwerp was van het onderricht in de Groote Mysteriën.

Evenals in de Egyptische Mysteriën, bestond in de