is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorzakelijk lichaam van den mensch, dat steeds symbolisch werd voorgesteld door een beker, gevuld met den wijn van het goddelijk leven en de goddelijke liefde. De overlevering ervan bleef door de eeuwen heen bewaard en raakte vermengd met die van den Heiligen Graal, welke een zoo belangrijke rol speelde in de oudste middeleeuwsche romantiek en legenden.

Onder de heilige symbolen bevonden zich ook sterk gemagnetiseerde en rijkelijk met juweelen bezette beelden, welke uit een grijs verleden waren doorgegeven en de stoffelijke grondslag waren van zekere groote krachten welke bij de Mysteriën werden ingeroepen. Ook een lier, welke die van Orpheus heette te zijn, waarop zekere melodieën gespeeld en waarbij de heilige zangen aangeheven werden. Er was ook het speelgoed van Bacchus, waarmede hij aan het spelen was toen hij door de Titanen gegrepen en in stukken gescheurd werd — zéér merkwaardig speelgoed, en vol beteekenis. De dobbelsteenen waarmede hij speelt zijn de vijf Platonische lichamen, de eenige regelmatige veelvlakken welke in de meetkunde mogelijk zijn. Zij worden in een vaste reeks gegeven en deze reeks komt overeen met de verschillende gebieden van het zonnestelsel. Elk er van geeft niet den vorm der atomen van de verschillende gebieden aan, doch de lijnen waarlangs de kracht werkt welke deze atomen omgeeft. Deze veelvlakken zijn: het viervlak, de kubus, het achtvlak, het twaalfvlak en het twintig vlak. Wanneer wij het punt aan het eene einde van de reeks plaatsen en den bol aan het andere, dan hebben wij een stel van zeven figuren, overeenstemmende met het aantal gebieden in ons zonnestelsel.

In sommige oudere scholen van wijsbegeerte werd gezegd:, .Niemand kan toegelaten worden die geen wiskunde kent." Dat beteekende niet wat wij nu wiskunde