is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beteekenis en niet vóór het einde van de eerste eeuw begon het ernstig de aandacht te trekken. Tegen het einde van de tweede eeuw had de eeredienst zich snel verbreid in het leger, in den koopmansstand en onder de slaven, welke klassen voor een groot deel uit Aziaten bestonden. Het gedijde vooral op de militaire posten en langs de door den handel gevolgde wegen, waar monumenten van dien eeredienst in grooten getale zijn ontdekt. Er zijn ongeveer twintig Mithrastempels bewaard gebleven, welke zekere punten van gelijkenis met onze Maijonnieke Loges vertoonen. De tempel was rechthoekig met aan het Oostelijke einde een verhoogd podium, dat dikwijls nisvormig was. Er waren doorloopende banken langs de muren aan de lange zijden ten gerieve der Bb. en tegen de zoldering was een zinnebeeldige voorstelling van het uitspansel aangebracht.

Hieronymus (.Epistolae, CVII) vertelt ons dat het stelsel bestond uit zeven graden: Cotax, de Raaf, aldus genoemd niet alleen omdat de raaf de dienaar van de zon was in de Mithraïsche mythologie, maar ook omdat de raaf alleen het gesproken woord kan nabootsen doch niet voor zichzelf denkbeelden kan voortbrengen;1) Cryphius, de Occulte, een graad bij welks aanvaarding de mysticus wellicht in het heiligdom voor de anderen verborgen werd gehouden door een sluier, waarvan de verwijdering een plechtige ceremonie was; Miles, de Soldaat, wat duidt op den heiligen oorlog tegen de zonde in den dienst van God; Leo, de Leeuw, een zinnebeeldige voorstelling van het element vuur, dat een zoo belangrijke rol speelde in het Perzische geloof; Perses, de Pers, gekleed in een

]) Vergelijk: de Akoustikoi der Pythagoreeërs en het feit, dat de „due-guard" van den 1° aantoont dat de L. zich moet beperken tot wat in het B. d. H. K. geleerd wordt.

BIJDRAGEN DER VRIJMETSELARIJ

11