is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadsels en allegorieën en dat zij mondeling onderwezen, daar zij het ongeoorloofd achtten hun kennis aan het schrift toe te vertrouwen. Men zegt dat hun inwijdingsceremoniën veel lichamelijke zuivering en geestelijke voorbereiding vereischten. In den eersten graad werd de zinnebeeldige dood van den aspirant voorgesteld, en in den derden zijn opnieuw geboren worden uit den schoot der reuzen-godin Ceridwin en het aan de golven toevertrouwen van den wedergeborene in een bootje, dat een zinnebeeldige voorstelling van de ark was. Hun leerstellingen waren gelijk aan die van Pythagoras, met inbegrip der reïncarnatie en het bestaan van één Opperwezen. Buiten de enkele verspreide vermeldingen bij klassieke schrijvers, weten wij er tegenwoordig voornamelijk iets van door de bardenzangen welke toegeschreven worden aan den dichter Taliesin uit Wales, die in de zesde eeuw leefde en beweerde een Druïdische inwijding ontvangen te hebben. Culdeeën van York vermengden de Christelijke mystiek met deze vóór-Christelijke riten en verbonden hen zoodoende met de hedendaagsche Vrijmetselarij.

Er zijn nog vele andere mysteriën geweest, zooals die van Ierland, welke nauw verband hielden met de Druïden, en die van Skandinavië, waarin de dood en opstanding van Balder het hoofdonderwerp was; zonder twijfel waren deze alle verbonden met de bron van onze tegenwoordige Vrijmetselarij, daar zij takken waren van denzelfden boom, al zijn ook de uiterlijke sporen verdwenen van hun verwantschap in het verleden.

De Heilige Graal.

Als deel van deze indirecte erfenis van de Grieksche Mysteriën kwam het welbekende zinnebeeld van den Krater of Beker welke, bij de vermenging met het oudste Britsche Christendom, vereenzelvigd werd met