is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luister en in dienst van Zijn Kerk bouwden, dragen het merk van goddelijke bezieling, zoodat het koude marmer is omgetooverd tot een haast ongeloofelijke sierlijkheid en teerheid; zij zijn ware droomen van schoonheid, in steen verstoffelijkt. Ook hebben de werkmetselaars vele van hun gewoonten en gebruiken aan ons doorgegeven, en het is goed dat wij deze begrijpen bij hetgeen wij aan andere bronnen ontleend hebben.

Toen Europa door de Germaansche stammen overstroomd en het Westersche Rijk vernietigd werd, verdwenen de Romeinsche Collegia voor het meerendeel met de andere voortbrengselen der beschaving. De er in besloten Mysteriën bleven in een meer of minder onderdrukten vorm voortbestaan in Italië, Frankrijk en Engeland, doch zij werden uiterst geheim gehouden uit vrees voor de barbaarsche invallers. Uit deze overblijfselen nu kwamen de Loges der gildemetselaars van de Middeleeuwen voort.

Verval der Collegia.

Mackey toont aan hoe de Collegia na den val van Rome tot verval geraakten en hoe nieuwe gilden gevormd en oude tot nieuw leven gebracht werden onder de bescherming der Christen geestelijkheid, en hij beweert dat na de tiende eeuw heel Europa werd afgeloopen door rondtrekkende groepen, Reizende Vrijmetselaars genaamd, die kerken en kloosters in Gothischen stijl bouwden. Omtrent de vraag of de broederschappen, welke de groote kathedralen bouwden, door eenige centrale organisatie saamverbonden waren, bestaat onder de gezaghebbenden groot verschil van meening. Er is veel in de gelijkheid van bouwstijl in de verschillende landen en in de magonnieke teekens op de gebouwen, dat duidt op hun verband, doch de centrale organisatie moet aan haar