is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles, onder alles, de liefde van een Vader bestaat die weet en gevoelt en vol zorg is; een liefde, die zooals Dante zeide, één is met ,,de liefde welke de zon en alle sterren beweegt."

Zoo is in vage omtrekken het verhaal van het geloof in God in 's menschen leven, opstijgend van lagere, tastende, duistere gedachten naar de verhevenste waarheid welke de mensch op aarde vermag te kennen; en dit is al wat hij behoeft te weten. God te kennen als onzen Vader — te beseffen dat, hoewel Hij de werelden in Zijn hand houdt, toch deze peinzende, bevende, vragende zielen in ons naar Zijn beeld zijn geschapen en kostbaar zijn in Zijn oogen — dit is het werkelijke leven. Er is veel in de natuur om ons met ontzetting en schrik te vervullen, veel in de geschiedenis dat ons doet wankelen en ons verslagen doet zijn; doch als wij éénmaal weten dat het hart van „den gesluierden Vader der menschen" onpeilbaar welgezind is, dan is de gansche wereld nieuw. De natuur gaat op muziek voorwaarts. En het is niet altijd een strijdzang waarmede zij tred houdt. In haar zang zijn alle dingen — de kreet der zegepraal en de snik der nederlaag, maar ook het murmelen van het beekje over de steenen, het suizen der boomen, het lachen van kleine kinderen en het donderen in de bergen.