is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote beteekenis dat wij het zien kunnen, hoe ver het ook nog in de toekomst moge liggen. Het gloeit in den Bijbel, het leeft in onze harten.

Toch is voor ons, al vereeren wij ieder Heilig Boek waarin de mensch troost en gezag gevonden heeft, de Bijbel het hoogste, het moeder-boek onzer litteratuur zoowel als het Meesterboek onzer Loge. In diepte, wonderbaarlijkheid, rijkdom van zedelijke waarheid, is er geen boek als dit, komt geen ander boek het nabij. Zijn tegenwoordigheid in de Loge is waarborg tegen kleinzieligheid, tegen alle lage doeleinden en onwaardige idealen, en een profetie van het zedelijk mensch-zijn dat wij trachten te bereiken. Zijn Waarheid is gewrocht

Broeders predikanten mij niet afmaken als een beuzelaar in woorden. (Boek I, hoofdstt. 1, 2, 3; ook Boek IV, hoofdstt. 15, 16.) Dit is de ware Maq:onnieke leer; daar God Licht is, werd nooit eenig tijdperk in volslagen duisternis en geen land zonder zijn Goddelijk Woord en getuigenis gelaten.

Voor een korte authentieke geschiedenis van de zes heilige boeken van het ras, wanneer, waar en hoe en door wie zij ontdekt werden, waarin zij gelijk en waarin ongelijk waren, wat zij leeren met betrekking tot de groote vraagstukken van leven, plicht en bestemming, en de eenheid des geloofs die aan alle ten grondslag ligt, zie Comparative Religion and the Religion of the Future, door A. W. Martin — een boek even nobel van geest als degelijk in zijn geleerdheid, en daarbij toch eenvoudig en bekoorlijk van stijl.