is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Loge ,.Le Septentrion" te Gent scheidde zich eerst af, na het overlijden van br.-. Frederik.

De banden van vriendschap tusschen den Hoog Eerw.-. en den Voorzitter dier Loge, br.-. Metdepenningen, waren van dien aard, dat er geen sprake was van afscheiding bij het leven van deze mannen.

Het zou te ver voeren, indien melding gemaakt werd van de vergeefsche pogingen, welke gedaan zijn om een blijvenden band te leggen tusschen Noord- en Zuid-Nederland.

In Noord-Brabant werd in 1846 te 's-IIertogenbosch eene bijeenkomst van bbr.-. gehouden om meer aansluiting in die provincie onder de bbr.-. te verkrijgen.

Een samenkomst met bbr.-. te Brussel, uitgaande van de Loge „Les Amis Pliilanthropes" werd in 1861 bijgewoond, om aldaar den broederband te vernieuwen.

Het Algemeen Weduwen- en Weezenfonds te Deventer, kwam in 1863 tot stand.

Op den 27en November 1866, bij het oOjarig Grootmeesterschap, kwamen 1100 bbr.-. getuigenis afleggen van gehechtheid en broederliefde aan den H.-. E.-.

Zijn persoon had invloed op de profane wereld en dit vond z\jn terugslag in de vrijmetselarij, van daar dat de profaan J. J. Gosselin in 1866 eene som van ƒ 20000.— aan de Louise stichting schonk, met bepaling dat gedurende 50 jaren de rente van ƒ 10000.— moest oploopen en bjj het kapitaal gevoegd worden.

Eenige jaren later, 4 Juni 1871, nam het Gr.-. O.-, eene beslissing, ten aanzien van de behandeling van vraagstukken van maatschappelijk belang in het voorportaal der Loges.

Die beslissing bestond uit het navolgende besluit, als:

1°. dat, met het oog op de geschiedenis, grondslagen en strekking der orde, behandeling van sociale vraagstukken niet kan geacht worden te zijn begrepen onder den vrijmetselaarsarbeid, voorgeschreven bij art. 15 der wet, en alzoo wettelijk ongeoorloofd is in de open Loge en

2°. dat aan de bbr.-. vrijgelaten wordt, voor zoover zij