is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 2e Decembris 1637.

Alle de leeden teegenwoordigh, uytgenoomen Syne Hoogheidt, de heere van Heenvliedt, van Neck, van Foreest, Sloet ende de Hautain.

De eerwaerde meester geeft kennisse dat de uytvercoore meesteren de brief van de Logie van Londen hebben in aenmerking genoomen ende oock de Stigtingsbrief van 8 Martie 1519 te London door de meester John Allen aan de broederschap het Vreedendall tot Amsterdam gegeeven, waarby is gestatueerdt dat de Logie van Londen daervan de moederlogie ofte de Parochie blyven sal als oock van alle broederschappen door haer ingesteldt wordende, dat ingevolge van dat alles de uytvercoore meesteren de Logie tot London voor moederlogie moeten eeren ende zullen blyven houden ende respecteeren, middelerwyle tusschen de jeegenwoordige Oppermeester in Engelandt "VVilliam Betfordt ende de uytvercoorene meesteren alhier eene Concordantie aengegaen sal svn.

Yerstaen op de brief van de Logie van London te antwoorden, ende by monde aan de broeder Stanhoope te seggen dat deese broederschap bli.jfdt in de maniere als was die van het Vreedendall tot Amsterdam, ende dienvolgende de Logie van London blyft houden ende respecteeren als moederlogie ofte parochie, edoch dat alle broederschappen binnen deese Landen nu ofte by toecoomste intestellen door die van London niet beheerdt sullen worden, maer toebehooren ende alleen subject zyn deese dat in de Stigtingsbrief oock niet verordineerdt is eenige Contributie ofte pachte, ook in het begeei de niet kan worden geconsenteerdt, maer in alle andere geneegen is in goede harmonye ende onderdanigheidt met die van London te blijven ende alle Leeden van die Logie ende bysonderlvcke de broeder Stanhoope als broederen te ontvangen ende ten dienste te zyn ende te tracteeren.

Item de eerwaerde meester opdraege alle het voorsz. by