is toegevoegd aan uw favorieten.

Het testament van de stervende moeder der broeder-uniteit, waarin zij, te midden van haar volk en naar haar bijzonder wezen haar levensloop voleindigd hebbende, de haar door God toevertrouwde schatten onder hare zonen en erfgenamen verdeelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er nog weinig volken zijn, die zoo waarachtig en vooral zoo klaar en schoon de heilige profeten en apostelen in hun eigen taal hoorden spreken. Ontvang het dus als uw b ij zonder kleinood, mijn geliefd vaderland, en geniet het ter eere Gods en uw eigen goede en nuttige opbouwing en ontwikkeling. En hoewel de vijanden alle exemplaren van dit Godsboek verbrand hebben, die ze maar konden bemachtigen, zoo zal toch de barmhartigheid Gods, die opnieuw last gaf de door den goddeloozen koning Jojakim verscheurde en verbrande geschriften van Jeremia op te schrijven (Jer. 36) en den godvruchtigen Ptolemaeus opwekte om het wetboek Gods, dat door den tyran Antiochus verscheurd en verbrand was (2 Makk. 1 : 59), in het Grieksch te vertalen en andere volkeren daarmee bekend te maken, ook voor u dit goddelijk boek bewaard doen blijven; geloof, en twijfel daaraan niet!

In de derde plaats spoor ik u ook bovenal aan tot een bijzondere liefde tot de kerkelijke ordening en tot liefder ij ke tucht, zooals zij onder kinderen Gods zijn moet en behoort te bestaan, opdat voortaan onder u aan Christus als den profeet niet slechts de kansel, aan Hem als den priester en bisschop, niet slechts het altaar, maar ook de troon en de schepter, om gericht te houden over de ongehoorzamen, als koning overgegeven worden. Hetgeen de genade des Heeren mij hierin gegeven heeft, dat heb ik niet verborgen gehouden, maar heb het aan het licht gebracht. Geniet ook dit uw voordeel, mijn dierbaar vaderland, en doe dit, zooals het bij mij was of zooals het in bijzondere mate tot opbouwing dienen