is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het voorbeeld, dat de hond de materialen zien kon en hoe zij geleidelijk in den vorm van een tafel herschapen werden, maar dat hij ons niet kon zien werken en de verschillende stukken aaneenvoegen, dan zou de hond ongeveer in dezelfde verhouding tot ons staan, als wij nu tot de natuurkrachten. Wat wij electriciteit, magnetisme, uitzetting bij stoom, enz. noemen, zijn intelligenties die, ongezien door ons, werken, wanneer bepaalde omstandigheden teweeggebracht worden. Natuurgeesten bouwen de planten op, vormen de bergkristallen en zijn tezamen met tallooze andere hiërarchieën om ons heen aan het werk, ongezien, maar niettemin druk bezig in het opbouwen van datgene, wat wij de natuur noemen.

Dit zijn allemaal evolueerende wezens, evenals wij, en het feit zelf, dat zij bezig zijn te evolueeren, wijst erop, dat zij onvolmaakt zijn en daardoor geneigd fouten te maken, die vanzelf op misvormingen uitloopen, zoodat men in antwoord op de vraag zeggen kan, dat de onzichtbare intelligenties, die maken wat wij de natuur noemen, zich evenals wij aan herhaalde fouten schuldig maken.

Wat het tweede gedeelte van de vraag aangaat, n.1. of er ooit een volmaakt gezonde, evenwichtige geest met een krachtigen wil in een ziekelijk of misvormd lichaam wonen kan, kunnen wij zeggen : „zeker, ongetwijfeld" ; daar echter het uitdrukkingsvermogen van die intelligentie van de bruikbaarheid van zijn instrument afhankelijk is, kan het natuurlijk door de physieke mismaaktheid belemmerd worden, volgens hetzelfde beginsel dat, hoe bedreven een werkman ook is, zijn vaardigheid in hooge mate van de hoedanigheid van zijn gereedschap afhangt.

VRAAG No. 42.

Wat is van occult oogpunt uit beschouwd de uitwerking van inenting f

Antwoord : Bacteriologen hebben ontdekt, dat verscheidene ziekten veroorzaakt worden door microben, die ons lichaam