is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

afgedaan, en het verblijf in het Vagevuur zal dus sterk bekort worden. Wanneer de mensch bij die avondoefening ook het goede, dat hij deed, overziet en zichzelf belooft, te trachten in het vervolg nog beter te handelen, assimileert hij zoodoende ook het goede dat hij eiken dag deed, en zal daardoor met reuzenschreden in zielegroei vooruitgaan, zoodat hij ook de noodzakelijkheid van een leven in den Eersten Hemel zal uitschakelen. Zoo iemand betreedt dan definitief het pad der Inwijding : hij staat dan in werkelijkheid buiten de gewone wetten, die de menschheid regeeren, want hij is een helper bij de evolutie en zal daardoor in die hoedanigheid veel eerder de gelegenheid krijgen naar de aarde terug te keeren, dan anders het geval zou zijn.

VRAAG No. 49.

Bestaat er in de andere wereld zooiets als jaargetijden, tijdkringen, of andere tijdsindeelingen f

Antwoord : Neen. Men zou kunnen zeggen, dat het daar één lange dag is. Er bestaat geen tijd, want dat wat hier den tijd uitmaakt, is de draaiing van de aarde om haar as en haar kringloop om de zon. Die bewegingen veroorzaken dag en nacht, zomer en winter, warmte en koude, enz., omdat de ondoorschijnende, vaste samenstelling der aarde haar ontoegankelijk maakt voor de licht- en warmtestralen, door de zon uitgezonden, zoodat eene helft van de aarde altijd koud en donker is. In die andere wereld echter is niets ondoorschijnend noch vast, vandaar dat er noch hitte, noch koude bestaat, noch zomer, noch winter; er is daar licht, noch duister : er is slechts één lange, stralende dag.

Daardoor ziet men dikwijls, dat degenen, die in het volle besef van hun afgeloopen leven op aarde heengaan, geen begrip van tijd hebben na hun overgang, en soms de vraag stellen, hoe lang sinds die gebeurtenis verloopen is.