is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tor wordt door de zoogenaamde kruisiging van den Heiland gesymboliseerd ; dan betreedt de zon het teeken Ariës, den Ram, en wordt het Lam Gods, geschonken voor het heil der wereld, op het oogenblik, waarop de planten beginnen te ontspruiten. Maar opdat het offer den mensch ten zegen zij, moet de zon naar de hoogste hemelen opstijgen, waar haar stralen de kracht zullen hebben om druif en koren te doen rijpen, en zoo krijgen wij het feest van Pinksterzondag en de Hemelvaart van den Heiland naar den Troon van den Vader, die bij het zomer-solstitium plaats vindt. Daar blijft de zon gedurende drie dagen, vanwaar het gezegde „Vandaar zal Hij wederkeeren" in vervulling gaat, wanneer de zon haar weg naar het westelijke knooppunt aanvangt. Op het tijdstip dat zij het teeken Virgo, de Maagd binnentreedt, hebben wij het feest van Maria Hemelvaart en later, wanneer zij het teeken Virgo verlaat, Mariageboorte, de Maagd, die als het ware uit de zon geboren schijnt te zijn.

Het Joodsche Loofhuttenfeest, het Feest der Tabernakelen, viel op het tijdstip, dat de zon den equator op haar weg naar de wintermaanden kruiste, en dat feest ging vergezeld van het wegen van het koren en de oogst van den wijn, de gaven van den Zonne-God aan zijn menschelijke aanbidders.

Al de feesten van het jaar staan dus met de bewegingen der sterren door de ruimte in verband.

VRAAG No. 90.

Ik heb begrepen, dat gif gezegd hebt, dat de Christus slechts éénmaal geïncarneerd is geweest in Jezus ; was Hij daarvoor niet geïncarneerd in Gautama Buddha en nog vroeger in Krishna ?

Antwoord : Neen. Jezus zelf was een geest, die tot onze menschelijke evolutie behoorde, en zoo ook Gautama Buddha. Schrijver dezes heeft geen bepaalde gegevens omtrent Krishna, maar hij is geneigd te gelooven, dat ook hij een geest was,