is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uoa zonaert aus in zacnzen aie onteiDare zieien ai. niKe ziei is in potentie goddelijk ; elk bevat al de goddelijke vermogens, zooals het zaad de plant bevat, maar evenals het zaad in den grond geborgen moet worden om de plant voort te brengen, zoo is het ook noodzakelijk, dat die goddelijke vonken in materieele voertuigen gekerkerd worden om de lessen te leeren, die alleen in den toestand van afgescheidenheid, zooals de wereld die biedt, eigen gemaakt kunnen worden.

De wereld kan als oefenschool voor de evolueerende geesten beschouwd worden. Sommigen hunner begonnen vroeg en legden zich met ijver op de voorgelegde taak toe : het gevolg was, dat zij snelle vorderingen maakten. Anderen begonnen later, of treuzelden. Daardoor bleven zij achter bij hun rasgenooten, maar ten slotte zullen allen het einddoel der volmaking bereiken. Ten gevolge van dit feit zijn er verschillende klassen onder die pelgrimschaar van geesten, en voordat één groep, of klasse, van geesten een stap in de evolutie vooruit gebracht kan worden, moeten zij een bepaalde hoogte van bekwaamheid bereikt hebben. Zij zijn behouden, voor zoover een lager stadium betreft, waar zij uitgegroeid zijn. Wanneer eenmaal die mate van bruikbaarheid bereikt is, worden zij naar een ander ras, een ander tijdvak, bevorderd. Onder een groot aantal zijn er echter altijd achterblijvers, en die worden veroordeeld om in de klasse te blijven, waarin zij waren, totdat zij aan het voor bevordering vereischte stadium van groei toegekomen zijn. Dit plan komt overeen met de methode, volgens welke kinderen op school bij de jaarlijksche examens naar een hoogere klasse overgaan, indien zij een zekere hoogte van kennis bereikt hebben ; zoo niet, dan worden zij veroordeeld om achter te blijven, — niet voor eeuwig, alleen maar totdat het examen aan het einde van het volgende jaar bewijst, dat zij geschikt zijn.

Het voorafgaande geeft geen verwrongen of verkeerde voorstelling van de beteekenis van het woord aionian. Het is op andere plaatsen in den Bijbel gebruikt op een wijze, die onze