is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterren geschreven — daar de mensch een wereld in het klein is, zooals de sterren werelden in het groot zijn. Daar vindt men het ideaal, het prototype van de Onbevlekte Ontvangenis van jaar tot jaar dramatisch voorgesteld. De zon is de levengever der wereld ; zij is ook het licht der wereld. En evenals de verder gevorderde wezens als verlossers der menschheid verschijnen, wanneer de grootste geestelijke duisternis op aarde heerscht, zoo wordt ook de zon bij het wintersolstitium opnieuw geboren en vangt haar reis naar den equator op den donkersten nacht van het jaar aan, n.1. in den nacht van 24 op 25 December. Op dat. oogenblik rijst het teeken van den Dierenriem Virgo aan den oostelijken horizon op alle noorderbreedten, de meest bevolkte gedeelten der aarde.

Zoo wordt het licht der wereld elk jaar onbevlekt door de hemelsche moeder-maagd ontvangen en vangt zijn reis naar het noorden aan, ten einde zijn leven aan de menschheid te geven, terwijl het het graan en de druif rijpen doet. Analogisch worden geestelijke leeraren geboren, wanneer de geestelijke duisternis op haar hoogst is, en zij geven aan de menschheid het brood des levens, dat de ziel voedt.

De menschen lezen geen druiven van doornen, maar soort zoekt soort; een lage entiteit moet uit een lage moeder geboren worden, en voordat een heiland geboren kan worden, moet een reine moeder-maagd gevonden worden. Maar wanneer wij zeggen : „maagd", bedoelen wij geen maagd in stoffelijken zin. Wij allen bezitten stoffelijke maagdelijkheid in onze eerste levensjaren ; maagdelijkheid van den geest echter is een zieleeigenschap, die eerst door levens van rein denken en verheven aspiraties verkregen kan worden. Zij is niet afhankelijk van den lichamelijken toestand. Een ware maagd kan verscheidene kinderen voortbrengen en toch „maagd" blijven.

Of een kind in zonde of onbevlekt ontvangen wordt, hangt dus van zijn eigen aangeboren ziele-eigenschappen af, want als het Ego, dat geboren moet worden, rein en kuisch is, zal het vanzelf in een moeder geboren worden, die eveneens een reinen,