is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord. Ten tijde van Christus kende men de geheele wereld nog niet. Tot op heden heet zelfs de meest westelijke kaap van Spanje Kaap Finisterre — het einde der aarde. Daarom kon die term ten tijde dat Christus zijn bevel gaf, onmogelijk de gehee'e aarde, zooals men die thans kent, omvatten. Onze bewering is dus niet in tegenspraak met de leeringen uit den Bijbel. Het is verkeerd om zendelingen naar menschen uit te zenden, die wij , heidenen" noemen, want hun ontwikkeling is tot nu toe zoodanig, dat zij geen godsdienst kunnen begrijpen, die liefde tot den naaste predikt, een godsdienst, dien zelfs wij tot nu toe nog niet in praktijk hebben leeren brengen. Bovendien, als de verheven Opteekenende Engelen, die de menschelijke evolutie onder hun hoede hebben, in staat zijn onze behoeften te beoordeelen en ieder onzer in de omgeving te plaatsen, waar hij die invloeden vinden kan, die het meest zijn vooruitgang zullen bevorderen, dan moet men ook gelooven, dat zij aan elk volk den godsdienst gegeven hebben, die het meest heilzaam is voor zijn ontplooiing. Is iemand dus in een land geplaatst, waar de Christelijke godsdienst geleeraard wordt, dan bevat die godsdienst ook het ideaal, dat hij na moet streven, maar trachten het anderen menschen op te dringen, die in een andere sfeer geplaatst zijn, is aannemen dat ons oordeel boven dat van God en Zijn dienaren — de Opteekenende Engelen — verheven is. Zoo?ls gezegd, hebben de Christelijke zendelingen echter weinig kwaad gedaan onder de volken, die zij bezocht hebben, maar waarschijnlijk hadden zij thuis meer goed gedaan. Men behoeft niet ver van huis te gaan, om heidenen te vinden, die onderricht in den Bijbel noodig hebben. Prof. Wilbur L. Cross uit Ya!e vermeldt b.v., dat op een college van veertig studenten, geen één Judas Iscariot thuis kon brengen ; dat hij een Joodschen student gehad had, die nooit van Mozes gehoord had, en dat in antwoord op een vraag betreffende den aard van de „Pilgrim's Progress", het beste antwoord was, dat het den grondslag vormde voor de geschiedenis van het Nieuwe Engeland. Kon men de zendelingen in aanraking brengen met