is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke gedachten, en zoodra de menschheid mettertijd aan dat geloof ontgroeid zal zijn, zal de stad, door hun gedachten geschapen, ophouden te bestaan. Haar kristalachtige aanblik is te danken aan de buitengewone schittering der begeertestof, waaruit zij is opgebouwd. In verband daarmede noemden de oude alchemisten de Begeerte Wereld „astraal", of „sterachtig."

VRAAG No. 122.

Kan het zijn, dat de begeertelichamen, die door Ego's op hun doorreis achtergelaten worden, door elementalen gebruikt worden om vrienden en verwanten van den afgestorvene te misleiden f Hoe kunnen zij ontdekt en herkend worden ?

Antwoord : Wanneer de geest bij den dood uitgetreden is, en na een korter of langer verblijf in het Vagevuur den Eersten Hemel betreedt, brengt hij nog het begeertelichaam, dat hij gedurende zijn leven op aarde gebruikte, met zich, maar zoodra hij den Tweeden Hemel betreedt, laat hij dat begeertelichaam op ongeveer dezelfde wijze achter, als het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam bij den dood en kort daarna achtergelaten werden. Maar, terwijl het stoffelijk lichaam tot bederf overgaat en ontbindt, en terstond nadat de geest het verlaten heeft bewegingloos en onbruikbaar wordt, is het met het begeertelichaam een totaal ander geval. Het materiaal, waaruit dat lichaam is samengesteld, is door den Universeelen geest zoo veel intenser belevendigd, dat het nog geruimen tijd, nadat de geest het verlaten heeft, het vermogen zal behouden om rond te zwerven. De ledige schil wordt door magnetische aantrekkingskracht tot degenen getrokken, met wie het Ego gedurende zijn aardsch bestaan verbonden was, en een zekere mate van herinnering aan dat afgeloopen leven maakt, dat zij zeer dikwijls met goed succes voor den gestorven bloedverwant kan doorgaan. Dat is vooral het geval, wanneer de schil door een elementaal gebruikt wordt.