is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat kan niet. Onze lichamen zijn ons gereedschap. Een goed werkman stelt de waarde van goed gereedschap op prijs en houdt het in de best mogelijke conditie — scherp en schoon. Wanneer onze zintuigen door alcohol en tabak afgestompt zijn, wanneer ons lichaam genoodzaakt wordt al zijn energie aan te wenden om grof voedsel te verteren of weg te werken, kan men dan verwachten, dat de mensch sensitief wordt ? Men kan niet tegelijk God dienen en den Mammon, maar de keus is aan ons. Als wij geestelijke vermogens verlangen, moeten wij den prijs van een rein leven betalen ; wij moeten onzen lichamen rein voedsel geven en ze aanpassen aan de regels van een eenvoudig leven ; wij moeten ons onthouden van alles, wat de zinnen afstompt — alcohol, tabak en dergelijke misbruiken. Als men dat „een leven van askese" noemt, dan is die askese absoluut noodzakelijk.

VRAAG No. 139

Zijn alle kinderen tot op een bepaalden leeftijd helderziend ?

Antwoord : Ja, alle zijn op zijn minst gedurende hun eerste levensjaar helderziend. Het hangt in hooge mate van de geestelijkheid van het kind af en ook van zijn omgeving, hoe lang het dat vermogen behouden zal, want de meeste kinderen vertellen al wat zij zien aan hun ouders, en het helderziend vermogen wordt door hun houding er tegenover beïnvloed. Vaak maakt men kinderen belachelijk en niets kwetst in zóó hooge mate hun gevoelige natuur. Weldra leer en zij om de tafereeltjes, die den spot van hun ouders opwekken, buiten te sluiten, of zij leeren ten minste om dergelijke ervaringen voor zich te houden. Wanneer men echter naar hen luistert, openbaren zij vaak wonderbare dingen, en soms is het mogelijk uit inlichtingen van een kind een vorig leven op te sporen. Dat kan natuurlijk speciaal gebeuren, als het kind in zijn vorig leven als kind stierf, want dan zou het in de Onzichtbare Wereld maar tusschen één tot twintig jaren doorgebracht hebben, waardoor het