is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAAG No. 158.

Brengt de beweging van een planeet door de ruimte geluid voort ?

Antwoord : Pythagoras sprak van de harmonie der sferen en hij gebruikte die uitdrukking niet louter in poetischen zin. Er bestaat wel degelijk zulk een harmonie. Johannes leert ons : „In den beginne was het Woord.... en zonder hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is." Dat was het scheppende fiat, dat het eerst de wereld tot bestaan riep. De eenvoudige proef van het plaatsen van wat zand op een glazen plaat en het ontstaan van geometrische figuren, wanneer men met een strijkstok langs den rand ervan strijkt, is een voorbeeld van het scheppende vermogen van het geluid. Verder spreekt men van hemelsche muziek, want vanuit de Hemel Wereld is alles eerst in geluidsformatie tot uitdrukking gebracht, die vervolgens de concrete stof in de verscheidenheid van vormen die wij om ons heen zien, boetseert. .

Vanuit het gezichtsveld van den occultist is het geheele zonnestelsel één ontzaglijk muziekinstrument, waarover in de Grieksche Mythologie gesproken wordt als „de zevensnarige lier van Apollo, den stralenden Zonne-God." Evenals er twaalf halve tonen in de chromatische toonladder zijn, zoo zijn er in de hemelen twaalf teekens van den Dierenriem, en evenals wij op de piano de zeven witte toetsen of heele tonen hebben, zoo hebben wij ook zeven planeten. Men kan zeggen, dat de Dierenriem het klankbord van de cosmische harp uitmaakt; de zeven planeten zijn de snaren, zij zenden een verschillend geluid uit, naarmate zij de verschillende teekens doorloopen en daarom beïnvloeden zij de menschheid op verschillende wijze. Indien de harmonie ook maar één enkel oogenbhk ontbrak, indien er ook maar de geringste wanklank in dat hemelsche orkest zou zijn, dan sou dit geheele heelal als zoodanig ineenstorten. Want muziek kan zoowel verwoesten, als opbouwen. Dat is