is toegevoegd aan uw favorieten.

De mystieke betekenis van Kerstmis. Uit het Engelsch vertaald naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, Californië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Want God zond den Zoon niet in de wereld, om de wereld te oordeelen.*** Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld.*** Hierin toch bestaat het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de menschen de duisternis liever hebben gehad dan het licht.*** Immers al wie kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat het niet aan den dag kome, dat zijn werken van onwaarde zijn. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat aan den dag kome, dat zijn werken in Gods gemeenschap verricht zijn." (Johannes 3 : 17-21.)

Kerstmis is de tijd van het grootste geestelijke licht. Gedurende deze eeuw van afwisselende kringloopen is er evengoed een eb en vloed van het geestelijk licht als van de wateren van den Oceaan. De vroegere Christelijke kerk merkte op, dat de conceptie in den herfst plaats vond en tot op heden wordt in de Katholieke kerk deze gebeurtenis gevierd op het tijdstip, dat de groote golf van geestelijk leven en licht haar nederdaling in de aarde begint. Het wassend tij wordt met Kerstmis bereikt, dat daarom werkelijk de heilige tijd van het jaar is, de tijd, waarop de aspirant naar hooger, geestelijk leven het gemakkelijkst met dit geestelijk licht in aanraking kan komen door barmhartige, welwillende en li^derijke daden. En ook ontbreken de gelegenheden zelfs voor de armsten onder ons niet, want zooals vaak nadrukkelijk in de Rozekruisers-leeringen er op wordt gewezen, telt dienst meer dan geldelijken bijstand, die van nadeel kan zijn voor hem, die dezen bijstand ontvangt. Echter zal van hen, aan wie veel is gegeven, veel geëischt worden, en wanneer iemand gezegend is met een overvloed van wereldsche goederen, zal een bedachtzame uitdeeling hiervan, welke lichamelijke dienst hij ook moge bewijzen, deze vanzelfsprekend moeten vergezellen. Laten wij ons verder het woord van Christus herinneren, die zegt: „Voor zooveel gij di. een van deze mijne minste broeders gedaan hebt, zoo hebt gij dat mij gedaan." Zoo zullen wij hem volgen als brandende fakkels, die den weg naar het Nieuwe Tijdperk aanwijzen.