is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe zullen wij Christus kennen bij zijn komst ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen kant door een geest van altruïsme, een rijk van Universeele Vriendschap, te vervangen. Wij hooren veel over Universeele Broederschap, maar het is onnoodig vereenigingen te stichten om te verkondigen dat wij broeders zijn; iedereen weet dat, het is niet noodig de aandacht op dat feit te vestigen. Broeders en zusters zijn niet altijd in harmonie, maar als zij vrienden willen zijn, moeten zij harmonisch gestemd zijn, en daarom grondvestte Christus een veel verhevener ideaal, toen Hij Zijn leerlingen vrienden noemde: „Gij zijt mijn vrienden, zoo gij doet al wat ik U bevolen heb."

3. WAAROM MOET HIJ TERUGKOMEN?

Hoewel wij de besliste belofte van Christus' terugkeer hebben, zijn er vele Christenen, die niet in de Wederkomst gelooven, en daarom kan het zijn nut hebben na te gaan, of er eenige grond bestaat, die Zijn terugkeer noodzakelijk maakt.

Laten wij, om dit punt te verduidelijken, een sprekend voorval uit ,,Faust" aanhalen. Hoewel door Goethe neergeschreven, was dit drama geen maaksel van zijn verbeelding, want de Faustlegende is ouder dan de geschiedenis: zij is een van de mythen, die in fantastische, schilderachtige woorden het verhaal van het zoeken der ziel naar licht uitdrukken. Deze verhalen werden aan de jonge menschheid gegeven, opdat zij onderbewust de idealen kon indrinken, welke zij in latere tijdperken behoorde na te leven. Inderdaad volgen wij dezelfde onderwijsmethode, wanneer wij aan onze kinderen prentenboeken geven, om denkbeelden in te prenten, waarvoor zij te jong zijn om ze verstandelijk

te vatten. , . .

Faust heeft zijn leven lang boeken bestudeerd en komt langzaam aan tot het besef, dat wij slechts datgene weten, wat wij ook leven — en dat zonder practische toepassing in het dagelijksch leven, boekengeleerdheid geen waarde heeft. Zoodra de ziel tot de erkenning van dit feit ontwaakt, staat zij aan het voorportaal der ware kennis, met haar gelaat naar het licht. Maar de weg splitst zich: het