is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe zullen wij Christus kennen bij zijn komst ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johannes zag den eersten hemel en de eerste aarde voorbijgaan — Je zee droogde op en een heilige stad daalde neer uit den hemel, waarover Christus de heerscher was. Al die dingen behooren beslist tot de physieke onmogelijkheden. Een lichaam van vleesch en bloed kan niet in de lucht opstijgen en Paulus beweert nadrukkelijk, dat „vleesch en bloed het Koninkrijk Gods niet kunnen beërven. Als wij in dat gewaad niet kunnen binnentreden, hoe kan dan Christus, de leider, in een heelal van wet een stoffelijk lichaam gebruiken? _

Als wij nu kunnen uitmaken, wat voor soort voertuig Hij gebruikte, zullen wij weten hoe wij Hem kunnen herkennen, en ook hoe wijzelf samengesteld zullen zijn, want ,,wij zullen Hem gelijk wezen," zooals Johannes zegt: „Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. (I Joh. III, 2). Paulus zegt: „Onze staat (niet „wandel," zooals in de vertaling staat. Het Grieksche woord is politeuma — staatsinrichting of samenleving, en wordt door den apostel gebruikt in verband met den „nieuwen hemel en de nieuwe aarde") is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam." (Fil. III, 20-21).

Het lichaam, dat Christus na de gebeurtenis op Golgotha gebruikte, was ook in staat een kamer met gesloten deuren binnen te treden, want aldus verscheen Hij aan Zijn leerlingen en stond Thomas toe Hem aan te raken. Kunnen pseudo-Christussen in een stoffelijk lichaam dat doen? Ik geloof van niet.

Dat vermogen vereischt een ijler voertuig dan het stoffelijke, en geen enkele hoeveelheid drogredenen kan den bewijsgrond te niet doen, dat Christus een ijler voertuig dan het stoffelijke zal gebruiken. De Bijbel leert, dat Christus een dergelijk ijl lichaam na de opstanding gebruikte, dat Hij daarin ten hemel voer, dat Hij in datzelfde lichaam zal terugkomen en dat wij in een toestand zullen veranderd worden, waarin wij in dat opzicht Hem gelijk zullen wezen.