is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Kanaan naar Chaldea" (16 : 26, 28, 29); Egypte staat hier desgelijks voor de wetenschappelijke dingen; Aschur voor de redeneering; het redeneeren van wetenschappelijke dingen uit over geestelijke en hemelsche dingen wordt zoowel hier als elders in het Woord hoererij genoemd; een ieder kan zien, dat geen hoererij met Egyptenaren en met Assyriërs is bedoeld. Bij Jeremia: „Israël, wat „hebt gij te doen met den weg van Egypte, om de wate„ren van Schihar te drinken, en wat hebt gij met den „weg van Aschur te doen, om de wateren van de rivier ",(de Eufrath) te drinken" (2 : 18, 36); desgelijks Egypte voor de wetenschappelijke dingen, en Aschur voor de redeneering. Bij denzelfde: „Israël is een verstrooide „kudde, leeuwen hebben hem verjaagd, het eerst heeft „de koning van Aschur hem opgegeten, en deze de laat„ste, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld" (50 : 17, 18), Aschur voor de redeneering over geestelijke dingen. Bij Micha: „Deze vrede zal zijn, „wanneer Aschur in ons land zal komen, en wanneer hij „onze paleizen vertreden zal hebben, en wij zullen tegen „hem stellen zeven herders, en acht vorsten der men„schen, en zij zullen het land van Aschur afweiden met ,^het zwaard, en het land van Nimrod in deszelfs poor„ten, en hij zal bevrijden van Aschur, wanneer hij in „ons land zal komen, en wanneer hij onze grenzen zal „betreden" (5 : 4, 5), alwaar van Israël of van de geestelijke Kerk sprake is, waarvan gezegd wordt, dat Aschur, dat wil zeggen, de redeneering, daar niet binnen zal gaan; het land van Nimrod staat voor zulk een godsdienst als door Nimrod is aangeduid, waarin innerlijke boosheden en valschheden zijn. Dat Aschur in het Woord ook de rede beteekent, welke bij den mensch der Kerk is, waardoor hij het ware en goede doorziet, blijkt bij Hosea: „Zij zullen beven als een vogel uit Egypte, „en als eene duif uit het land van Aschur ' (11 : 11), alwaar Egypte staat voor de wetenschap van den mensch der Kerk, en Aschur voor diens rede; dat de vogel het verstandelijk wetenschappelijke is, en de duif het redelijk goede, is reeds eerder aangetoond. Bij Jesaja: „Te „dien dage zal er een pad zijn van Egypte naar Aschur, „en Aschur zal komen naar Egypte, en Egypte naar „Aschur, en de Egyptenaren zullen Aschur dienen. Te