is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zii geen liefde en geen geloof hebben gehad; Jehudah staat in het Woord voor het hemelsche des geloofs Jeruzalem voor het daaruit voortkomende geestelijke des geloofs, en dit hemelsche en dit geestelijke zijn verre van hunne grenzen weggevoerd. Men vindt hieromtrent nog andere plaatsen bij de Profeten zooals bij Jeremia hfdst. 25 : 20, hfdst. 47 : 1 tot het einde; Ezeichiel,:hfdst. 16 • 27, 57, hfdst. 25 : 15, 16; Amos, hfdst. 1:8, Obadja 19; Zefanja 2 : 5; Psalm- 87 : 3, 4; over de Kafthoreeën, Deut. 2 : 23; Jerem. 47 ; 4:; Amos 9 .7.

1198. Dat de woorden: „zij zijn uitgekomen be teekenen, dat de erkentenissen bij hen wetenschappelijke dingen zijn, blijkt uit hetgeen gezegd is. Er wordt niet gezegd, dat zij verwekt zijn door hen die van Egypte waren, maar dat zij zijn uitgekomen, daar zij met van dien aard zijn, dat zij van de natuurlijke wetenschappen uit over geestelijke en hemelsche dingen redeneeren, en zich aldus leeringen vormen, zooals diegenen doen, van wie eerder sprake was; maar zij leer en de erkentenissen des geloofs elders, en zij weten en onthouden ze met geen ander doel dan dat, waarmede zq andere ding opnemen, en waarom zij zich dan, uitgenomen het feit dat zii die dingen weten, verder niet bekommeren, dan alleen om daardoor tot aanzien te komen, en zoo meer Aldus is de wetenschap der erkentenissen des geloofs dermate van de wetenschap der natuurlijke dingen onderscheiden, dat zij nauwelijks iets gemeen hebben en daarom heeten zij niet door gene verwekt, maar va gene uitgekomen. Daar de Filistijnen van dien aard waren, konden zij wel niet anders dan ook de erkentenissen des geloofs verdraaien door redeneeringen wetenschappelijke dingen uit, en zich daarmt valsche leeringen vormen; daarom bevinden zij zich ook onder hen die bezwaarlijk wedergeboren kunnen worden en naastenliefde ontvangen, zoowel omdat zij ontsneden van harte zijn, als omdat de beginselen van het valsche, en vandaar het leven van hun verstand, hen terughouden

en hun in den weg staan. ..

1199 Yers 15. En Kanaan gewon Zidon, zijnen eerstgeborene, en Cheth. Kanaan beteekent, hier als eerder den uiterlijken godsdienst, waarin mets mne lijks is. Zidon beteekent de uiterlijke erkentenissen van