is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom werd het ook andermaal toegestaan, dat eenigen te voorschijn kwamen, en zij verschenen op dezelfde plaats, waar de vorigen hadden gestaan. Zij trachtten van daaruit in mij een doodelijke overreding te gieten, bijgestaan door arglistige geniën, maar tevergeefs, daar ik door den Heer beschermd werd. Nochtans werd ik duidelijk gewaar, dat hun overreding verstikkend tvas. Zij waren in de meening, dat zij alles konden, en dat zij een ieder het leven konden benemen; maar daar zij meenden, dat zij alles konden, was het alleen maar een klein kind, dat hen omlaag stortte; de tegenwoordigheid van het kind deed hen dermate wankelen, dat zij schreeuwden beangst te worden, en wel zoo hevig, dat zij tot smeekbeden hun toevlucht namen. De arglistigen werden ook gestraft; eerst werden zij door hen bijna verstikt, en toen aan elkander geplakt, opdat zij van dergelijke dingen zouden aflaten; daarna werden zij echter bevrijd.

1272. Daarna werd mij getoond, hoe hunne vrouwen gekleed waren; zij hadden om het hoofd een ronden, zwarten, uitstekenden en als het ware van voren getorenden hoed; haar gezicht was klein; de mannen waren echter ruig en harig. Ook werd mij getoond, hoezeer zij zich beroemden op de menigte hunner kinderen, daarin namelijk, dat zij overal waar zij heengingen, hunne kinderen bij zich hadden, die in een gebogen lijn voor hen uitliepen. Maar hun werd gezegd, dat de liefde tot de kinderen ook bij alle redelooze dieren bestaat, ook bij de wreedaardigste, en dat zulks nog geen bewijs is, dat er iets goeds bij hen is. Wanneer zij daarentegen hunne kinderen niet uit eigenliefde en om de eer hadden liefgehad, maar opdat de menschelijke samenleving ten algemeenen bate werd vermeerderd, en nog meer opdat de Hemel daardoor vermenigvuldigd werd, derhalve ter wille van het Rijk des Heeren, dan zou de liefde jegens hun kinderen echt zijn geweest.