is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stfhe dingen der liefde wordt gehandeld, Hem en alle hemelsche dingen beteekent, kan ook blijken uit hetgeen over de beteekenis van de natie en van de natiën in de nrs. 1258, 1259 is aangehaald, wat ook nog door het navolgende bevestigd kan worden; aangaande Abram wordt verderop gezegd: „En uw naam zal niet meer „genoemd worden Abram, en uw naam zal wezen Abra„ham, daar Ik u gesteld heb tot eenen vader van menigte „der natiën' (Gen. 17 : 5); uit den naam Jehovah is de letter h genomen in Abraham, vanwege de uitbeelding van Jehovah of van den Heer. Desgelijks aangaande Sarai: „Gij zult haren naam 'niet Sarai noemen, maar „haar naam zal zijn Sarah; en Ik zal haar zegenen, en „u ook uit haar eenen zoon geven; alzoo zal Ik haar „zegenen, en zij zal tot natiën worden, koningen der „volken zullen uit haar zijn" (Gen. 17 : 15, 16), alwaar de natiën voor de hemelsche dingen der liefde staan, de koningen der volken voor de geestelijke dingen des geloofs daarvan, welke alleen des Heeren zijn. Aangaande Jakob eveneens: „Niet meer zal uw naam Jakob genoemd „worden, maar Israël zal uw naam zijn; en Hij noemde „zijnen naam Israël; en God zeide: Ik ben God de Blik„semende; groei en vermenigvuldig, eene natie en eene „vergadering van natiën zal uit u worden, en koningen „zullen uit uwe lenden voortkomen" (Gen. 35 : 10, 11), alwaar Israël voor den Heer staat, die, zooals eenigen bekend is, Israël in den hoogsten zin Zelf is; en daar Hij dit is, blijkt duidelijk, dat de natie en de vergadering der natiën, en de koningen uit Zijne lenden, de hemelsche en geestelijke dingen der liefde zijn, bijgevolg allen die in de hemelsche en geestelijke dingen der liefde zijn. Aangaande Ismaël, den zoon van Abram uit Hagar: „Den zoon der dienstmaagd, Ik zal hem tot eene natie „stellen, omdat hij uw zaad is" (Gen. 21 : 13, 18); wat door Ismaël wordt uitgebeeld, zal men daar ter plaatse zien; het zaad van Abram is de liefde zelf, en vanwege deze liefde wordt het woord natie op het geslacht van Ismaël toegepast. Dat de natie de hemelsche dingen der liefde beteekent, blijkt bij Mozes: „Indien gij hoorende „Mijne stem zult hooren, en Mijn verbond houden, zult „gij Mij een eigendom uit alle volken zijn, en gij zult „Mij een Koninkrijk van Priesters en een heilige natie