is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de wetenschappen in de mysteriën des geloofs wilden binnendringen, en aldus uit eigen macht wilden navorschen of de Goddelijke verborgenheden wel werkelijk zoo waren, werd hun wetenschap magisch en werden door Egypte de wetenschappelijke dingen aangeduid, die alles verdraaien, waaruit dan de valschheden, en uit de valschheden de boosheden voortkwamen, zooals bij Jesaja 19 : 11 blijkt. Dat door Egypte de nuttige wetenschappen worden aangeduid, aldus hier de wetenschap der erkentenissen, welke den hemelschen en geestelijken dingen tot vaten kan dienen, kan uit de navolgende plaatsen in het Woord blijken; bij Jesaja: „Zij hebben Egypte ver„leid, den hoeksteen der stammen" (19 : 13), alwaar Egypte de hoeksteen der stammen genoemd wordt, welke tot stut moest dienen voor de dingen des geloofs, die door de stammen worden aangeduid. Bij denzelfde: „Te dien „dage zullen er vijf steden in het land van Egypte zijn, „sprekende de spraak van Kanaan, en zwerende Jehovali „Zebaoth, en elke zal Ir Cheres [zonnestad] genoemd

,',zijn. Te dien dage zal er een altaar voor Jahovah. zijn in

„het midden van het land Egypte, en een opgericht tee„ken voor Jehovah aan hare landpale; en het zal zijn tot „een teeken, en tot eene getuigenis voor Jehovah Zebaoth '„in het Icmd van Egypte, want zij zullen tot Jehovah „roepen van wege de onderdrukkers, en Hij zal hun eenen „heiland en vorst zenden, en zal hen bevrijden; en Jeho„vah zal Egypte bekend worden, en de Egyptenaars „zullen Jehovah erkennen te dien dage, en zij zullen „slachtoffer brengen, en spijsoffer, en zij zullen Jeho„vah eene gelofte beloven, en betalen; en slaan zal „Jehovah Egypte, slaande en genezende, en zij zullen „wederkeeren tot Jehovah, en Hij zal zich van hen verbidden laten, en Hij zal hen genezen" (19 : 18, 19, 20, 21, 22), alwaar in den gunstigen zin van Egypte sprake is, en het staat hier voor hen, die in de wetenschappelijke dingen of in de natuurlijke waarheden zijn, welke de vaten zijn van de geestelijke waarheden. Bij denzelfde: „Te dien dage zal een pad zijn van Egypte naar Aschur, ,,en Aschur zal komen naar Egypte, en Egypte naar „Aschur; en de Egyptenaars zullen Aschur dienen; te ",dien dage zal Israël de derde wezen met Egypte en met „Aschur, een zegen in het midden des lands, dat Jehovah