is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer Jehovah Sodom en Amora had verdorven; zij was als de hof van Jehovah, als het land van Egypte, als gij komt te Zoar.

11. En Loth koos voor zich de gansche vlakte der Jarden; en Loth vertrok van het oosten; en zij werden gescheiden, de man van zijnen broeder.

12. Abram woonde in het land Kanaan, en Loth woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe.

13. En de mannen van Sodom waren boos en groote zondaars voor Jehovah.

14. En Jehovah zeide tot Abram, nadat Loth van hem gescheiden was: Hef, Ik bid u, uwe oogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts.

15. Want al het land, dat gij ziet, aan u zal Ik het geven, en aan uw zaad tot in eeuwigheid.

16. En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zoodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden.

17. Maak u op, wandel door het land, in zijne lengte en in zijne breedte, want Ik zal het u geven.

18. En Abram sloeg tenten op, en kwam en woonde in de eikenbosschen van Mamre, die in Chebron zijn, en hij bouwde Jehovah aldaar een altaar,

INHOUD

1535. In dit hoofdstuk wordt gehandeld over den Uiterlijken Mensch bij den Heer, die met Zijn Innerlijken Mensch verbonden moest worden; de Uiterlijke Mensch is het Menschelijk Wezen, de Innerlijke Mensch is het Goddelijk Wezen. Gene wordt hier uitgebeeld door Loth, deze echter door Abram.

1536. De staat van den Uiterlijken Mensch wordt hier beschreven, zooals deze was in de knapenjaren, toen Hij voor het eerst met wetenschappelijke dingen en erkentenissen werd toegerust, namelijk dat Hij van daar af meer en meer naar de verbinding met den Innerlijken Mensch toeschreed, vers 1, 2, 3, 4.

1537. Maar dat er in Zijn Uiterlijken Mensch nog vele dingen aanwezig waren, welke de verbinding ver-