is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dien aard is, en er geenerlei tweedracht tusschen de spraak en de gedachte bestaat; al het teedere van de harmonie gaat in het andere leven van de goedheid en de naastenliefde uit. De spraak van de geestelijke geesten is ook vloeiend, maar niet zoo zacht en mild; dezen zijn het, die voornamelijk spreken.

1760. Ook bij de booze geniën bestaat er een vloeiende spraak, maar alleen uitwendig voor het gehoor, maar van binnen is zij schel, want zij komt uit de veinzing van het goede voort en niet uit een neiging daarvan; er bestaat ook een spraak van zulke geesten zonder vloeiing, waarin de verdeeldheid der gedachten wordt waargenomen als een geruischlooze slang.

1761. Er zijn geesten, die niet op de wijze van een strooming invloeien maar door als het ware lijnvormige, meer of minder hevige trillingen en terugstootingen; deze geesten vloeien niet alleen met de spraak, maar ook met het antwoord in; zij zijn diegenen, die de inwendige dingen des Woords om menigvuldige redenen verwerpen, en daarbij den mensch als hun werktuig en als iets onbeduidends beschouwen, en alleen zichzelf zoeken.

1762. Er zijn geesten, die niet spreken, maar door in mijn gelaat gelegde veranderingen de gevoelens van hun ziel uitdrukten, en de denkbeelden op zoo levendige wijze voorstelden, dat hun denken zich daardoor als in een vorm vertoonde; dit geschiedde door veranderingen rondom de streek der lippen, en van daar uit over het gelaat, voorts rondom de oogen, toen zij de inwendige gevoelens van hun gemoed mededeelden; rondom het linkeroog, wanneer zij waarheden en neigingen tot het ware mededeelden; rondom het rechteroog wanneer zij goedheden en neigingen tot het goede mededeelden.

1763. Er liet zich ook een gelijktijdig spreken van verscheidene geesten hoor en; het golfde als een wieling en vloeide in de hersenen met een afwisselende richting. Voorts het spreken van eenige geesten, dat viervoudig eindigt, als het ware op den toon en met den klank van dorschers. Deze geesten zijn afgezonderd van de anderen; zij veroorzaken aan het hoofd een pijn als die van het trekken van een fistel. Er lieten zich geesten hooren, die met een luidklinkende stem spraken, maar als het ware