is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeking. Daar de Heer de afgrijselijkste en wreedste aller verzoekingen verduurde, kon het wel niet anders, of ook Hij werd in vertwijfelingen gedreven, welke Hij met eigen macht moest verjagen en overwinnen, zooals genoegzaam blijken kan uit Zijne verzoeking in Gethsemane, waarover aldus bij Lukas: „Toen Jezus aan de „plaats gekomen was, zeide Hij tot de discipelen: Bidt, „dat gij niet in verzoeking komt; en Hij scheidde zich „van hen af, omtrent eenen steenworp, en knielde neder „en bad, zeggende: Yader, zoo Gij wildet dat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaat, doch niet Mijn wil maar de „Uwe geschiede; maar Hem verscheen een Engel uit „den Hemel, die Hem versterkte; en in angst zijnde, „bad Hij te dringender; en Zijn zweet werd gelijk groote „droppelen bloeds, die op de aarde afliepen" (22 : 40 tot 45). Bij Mattheus: „Hij begon van smart en angst „aangedaan te worden; toen zeide Hij tot de discipelen: „Mijne ziel is geheel bedroefd tot den dood toe, en een „weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, „biddende, en zeggende: Mijn Yader, indien het mogelijk „is, laat dezen drinkbeker aan Mij voorbijgaan; doch niet „gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt; wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader, „indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, „tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede; en Hij „bad ten derde male, zeggende hetzelfde woord" (26 : 36 tot 44). Bij Markus: „Hij begon ontsteld en zeer „beangst te worden; en Hij zeide tot de discipelen: Van „droefenis is Mijne ziel omringd tot den dood toe; en „een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, „en bad, dat, zoo het mogelijk ware, die ure van Hem „voorbijginge, en Hij zeide: Abba Vader, alle dingen „zijn U mogelijk, neem dezen drinkbeker van Mij weg, „doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt; zoo ten ..tweeden en zoo ten derden male" (14 : 33 tot 41). Hieruit kan blijken, van welken aard de verzoekingen des Heeren waren, namelijk dat zij de allerontzettendste waren, en dat Zijn angst uit de binnenste dingen voortkwam, tot het zweeten van bloed toe, en dat Hij toen in een staat van vertwijfeling verkeerde aangaande het einde en den afloop, en dat Hem vertroostingen gewerden. Deze woorden: „Ik Jehovah uw schild, en uw loon