is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zon, de maan, de sterren, de natiën en de koninkrijken dergelijke beteekenissen hebben, weet ik zeker; en in het eerste deel is het aangetoond.

2121. Bat het Laatste Oordeel nabij is, kan op aarde en binnen de Kerk niet zoo blijken als in het andere leven, waar alle zielen komen en samenstroomen; de wereld der geesten is heden ten dage vol booze geniën en booze geesten, vooral uit de Christelijke wereld; en onder hen heerschen niets dan haatgevoelens, wraaknemingen, wreedheden, ontuchtigheden, voorts arglistige aanslagen; en niet alleen de wereld der geesten, waar de nieuw aangekomen zielen uit de wereld eerst toestroomen, maar ook de inwendige sfeer van die wereld, waarin diegenen zijn, die naar bedoelingen en einddoelen inwendig boos waren; deze is heden ten dage desgelijks dermate gevuld, dat ik mij verwonderde, hoe er ooit zulk een groote menigte kan bestaan; want allen worden niet oogenblïkkelijk in de hellen geworpen, daar het overeenkomstig de wetten der orde is, dat een ieder van zulk een aard in zijn leven terugkeert, dat hij in het lichaam had, en van daar geleidelijk naar de hel wordt nedergevoerd; de Heer werpt niemand in de hel, maar een ieder zichzelf; vandaar zijn die geestenwerelden zoo overvol van de menigte derzulken, die daar aanlanden en een tijd lang blijven; door hen worden de zielen, die uit de wereld komen, wreedaardig bestookt; en bovendien worden de geesten, die bij den mensch zijn (want ieder mensch wordt van den Heer door geesten en Engelen geregeerd), meer dan vroeger geprikkeld om den mensch boosaardigheden aan te doen, en wel zoozeer, dat de Engelen, die bij den mensch zijn, het nauwelijks kunnen afwenden, maar gedwongen worden meer van uit de verte in den mensch in te vloeien. Hieruit kan men in de andere wereld klaarblijkelijk weten, dat de laatste tijd nabij is.

2122. Wat de nieuw aangekomen zielen uit de wereld verder betreft: zij die uit de Christelijke wereld komen, denken nauwelijks aan iets anders en trachten naar niets anders dan om de grootsten te zijn en om alles te bezitten, zoozeer zijn allen van eigen- en wereldliefde vervuld, welke liefden regelrecht tegen de hemelsche orde indruischen, nr. 2057; bovendien denken de