is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaar als van het allerlaatste oogenblik voor een ieder van hen vervulde allen; het gedruisch dergenen, die van de voorste streek aanrukten, werd door hen verschillend gehoord, door sommigen als het gedruisch van bewapende ruiters, door anderen anders, naar gelang van den staat der vrees en der daaruit voortkomende fantasie; door mij werd het waargenomen als een aanhoudend gesnor met afwisselende golving, en wel van velen tegelijk; ik werd door hen, die in mijn nabijheid waren, ingelicht, dat dergelijke scharen van gene streek komen, wanneer, als gezegd, de gezelschappen op zoo kwaadaardige wijze samenrotten, dat zij hen weten te ontbinden en den een van den ander los te scheuren, en hun tevens schrik aan te jagen, zoodat zij aan niets anders dan aan de vlucht denken; en dat door middel van dergelijke ontbindingen en verstrooiingen allen daarna door den Heer in orde hersteld worden; voorts ook, dat iets dergelijks in het Woord met den oostenwind wordt aangeduid.

2129. Er zijn nog andere soorten van tumulten, of liever van botsingen, die eveneens een voorstelling van het Laatste Oordeel teweeg brengen, en waardoor de slecht verbonden gezelschappen naar de innerlijke dingen worden opgelost; dienaangaande mag het volgende worden medegedeeld: zulke geesten worden in dien staat gebracht, dat zij niet, als gewoonlijk, in gezelschap of gemeenschap denken, maar een ieder voor zich; tengevolge van de zoo uiteenloopende verscheidenheid van gedachten en de op verschillende wijze gemurmelde gesprekken werd een zeker gedruisch gehoord als van vele wateren, en een samenbotsen onder elkander, dat niet beschreven kan worden, voortkomende uit de verwarring der meeningen over zekere waarheden, die dan de onderwerpen der gedachten en van het gesprek zijn, en deze is van dien aard, dat zij een geestelijken chaos kan genoemd worden; het geluid van het samenbotsende en verwarde gemurmel was drieërlei: het eene vloeide rondom het hoofd in, en er werd gezegd, dat het dat van de gedachten was; het tweede vloeide in tegen den linker slaap, er werd gezegd, dat dit het samenbotsen was van de redeneeringen over sommige waarheden, waaraan zij geen geloof wilden schenken; het derde vloeide van boven ter rechterzijde in, het was schril en niet zoo ver-