is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

In dit boek zijn enkele van de meer algemeene gevolgtrekkingen samengevat, waartoe mijn onderzoek naar primitieve samenleving en godsdienst mij in de voorafgegane jaren heeft gevoerd, en voor het gemak van lezers, die tijd of lust missen om het onderwerp in details te volgen, zijn ze los gemaakt van de stugge massa feiten, waarop zij waren gegrond. Zonder twijfel is er zeker gevaar verbonden aan een dergelijke scheiding van gevolgtrekkingen en vooropstellingen, in het geven van algemeenheden zonder de bijzonderheden, waaruit zij zijn afgeleid, en ik zou die werkwijze, zoo tegengesteld aan mijn gewone, niet hebben gevolgd, als het feitenmateriaal voor mijn gevolgtrekkingen niet volledig was neergelegd in de werken, waaruit deze stukken zijn getrokken, en waarnaar ik den nieuwsgierigen of sceptischen lezer voor nauwkeuriger inlichtingen op alle punten verwijs. Het boek is onder mijn toezicht samengesteld door mijn vriend Pierre Sayn, die grootendeels verantwoordelijk is zoowel voor de keuze der stukken als voor de volgorde, waarin zij zijn geschikt. Ik ben hem zeer dankbaar voor den smaak en het oordeel, zoowel als voor den ijver en de nauwgezetheid, waarmee hij zijn taak heeft vervuld, en ik kan niet nalaten de handigheid te bewonderen, waarmee hij deze fragmenten heeft samengevoegd tot een mozaïek van regelmatig patroon. Ik heb enkele stukken toegevoegd, een paar verwisseld en boven alle titels gezet. Verder heb ik hier en daar een paar woorden gewijzigd om de stukken in hun nieuwe schikking te doen samenpassen öf om mijn oorspronkelijke zegswijze te verbeteren, en nu en dan heb ik een noot toegevoegd ten gerieve van lezers, die onbekend met het onderwerp mochten zijn. Voor dezen heb ik ook een tamelijk uitvoerigen bladwijzer samengesteld en een paar moeilijke woorden in noten verklaard, maar hier zoowel als