is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, dat er ongeregelde sexueele vermenging bestond. Door den invloed der exogamie, die in een of anderen vorm waarschijnlijk al eeuwen lang in Australië heerschende was en nog is, behoort het tijdperk van ongeregelde sexueele vermenging tot een meer of minder verwijderd verleden, maar duidelijke sporen daarvan bleven nog over in het recht van gemeenschap, dat in vele Australische stammen de mannen uitoefenen ten opzichte van de ongetrouwde meisjes, vóór deze aan hun echtgenoot worden overgeleverd. Dat de vrijheid, bij die gelegenheid den mannen verleend, niet enkel een uitbarsting van wilde drift is, maar een overblijfsel van een aloud gebruik, dringt zich sterk op bij de methodische wijze, waarop het recht wordt uitgeoefend door bepaalde, niet alle mannen van den stam, die in een voorgeschreven en strikt regelmatige volgorde aan de beurt komen. Zoo zijn zelfs deze gebruiken geenszins gevallen van volkomen teugellooze vermenging, maar wijzen, verbonden met de overeenkomstige getuigenis van de reeks exogame klassen, beslist op een vroeger overheerschen van veel losser verhoudingen tusschen de seksen, dan nu onder welken stam ook der Australische inboorlingen worden gevonden.

Maar er dient altijd te worden bedacht, dat, wanneer wij ongeregelde sexueele vermenging of iets daarop gelijkende als beginpunt van het tegenwoordige Australische huwelijksstelsel vooropzetten, wij daarmede niets verklaren omtrent de volstrekt primitieve sekseverhoudingen der menschheid. Al wat wij kunnen zeggen, is, dat de bestaande huwelijksgebruiken van de Australische wilden ontstaan schijnen te zijn uit een onmiddellijk voorafgaand stadium van maatschappelijke ontwikkeling, waarin het huwelijk, bedoeld als blijvende vereeniging tusschen enkele paren, óf onbekend was óf zeldzaam en bij uitzondering, en waarin zelfs aan de naaste betrekkingen vergund was met elkander samen te leven. Maar zooals ik reeds heb aangeduid, ofschoon de Australische wilden enkel primitief zijn in betrekkelijken zin, bij ons vergeleken, zijn ze er zeker heel ver van verwijderd primitief te heeten in den volstrekten zin van het woord. Integendeel, er is alle reden te denken, dat zij in ver gelij king met den werkelij k oorspronkelijken mensch