is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Christendom der Rozekruisers. No. 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET RAADSEL VAN LEVEN EN DOOD

buitenaf door suggestie bestuurt. Deze groepgeest functioneert in de begeertewereld en doordat afstand daar niet bestaat, kan hij dus zijn leden beïnvloeden, het doet er niet toe, waar die zich bevinden. De menschelij ke geest, het Ego, treedt evenwel rechtstreeks in een grofstoffelijk lichaam; in ieder mensch is een individueele geest, die zijn instrument bewoont en het van binnenuit bestuurt. Dit zijn twee totaal verschillende trappen van evolutie en het is voor den mensch even onmogelijk om in een dierlijk lichaam te incarneeren, als het voor een groepgeest is om een menschelijken vorm aan te nemen.

Een andere schijnbare moeilijkheid is de vraag: „waarom herinnert men zich zijn vorige levens niet?" Maar als we bedenken, dat we bij iedere geboorte een geheel nieuw stel hersenen hebben, dat de menschelij ke geest zich in zijn nieuwe omgeving zwak voelt en er geheel door in beslag wordt genomen, Zoodat hij op het gevoelig kinderbrein geen diepen indruk kan maken, dan is dat, achteraf beschouwd, niet zoo heel verwonderlijk.

Sommige kinderen herinneren zich het verleden toch, vooral als ze nog heel jong zijn, en het is een van de aandoenlijkste phasen der kindsheid, dat zij door hun ouders zoo door en door verkeerd begrepen worden. Als zij van het verleden spreken, dan worden ze bespot en zelfs gestraft, omdat ze zich aan „verbeelding" schuldig maken. Als kinderen over hun onzichtbare speelkameraadjes spreken en vertellen, dat zij verschillende dingen zien, iets wat heel goed mogelijk is, want veel kinderen zijn helderziend, dan valt hun dezelfde barsche behandeling ten deel en het onvermijdelijk gevolg daarvan is, dat de kleinen er over leeren zwijgen tot zij op het laatst het vermogen verliezen. Soms gebeurt het evenwel, dat er naar het gesnap van een kind geluisterd wordt en het tot sommige wonderbaarlijke onthullingen leidt.

Eenige jaren geleden hoorde de schrijver van zoo'n geval, dat zich in Californië afspeelde. Een klein kind in Santa Barbara holde op straat naar een heer toe, die den naam Roberts droeg, en noemde hem papa; ze hield vol, dat ze met hem en een andere mama in